OCR Output

HMWWM --« Eos-«- « E¬

Wiis Mo " v-- ,

E orshääla, M. T. F.

Bref till Norrige kunna afsändas öfwer Strdmstad,«
Carlstad, Heer-fund eller Haparanda, allt exfter ä desamxna
tecknade Adreß-Orter, och--«uppbäre5 for hwarxe Lod 1»0 SktlL

Bref till Rvßland Dch kaand charteras pä Grtslehaznn
Mgr -Haparc·knda., och betalas for dem som fändas öfwer Enge¬

aitjnåt THIka samt för dem som gä öfwer quaranda u
: . o . : - — ¬
- Rvsa och Fiaskaöfwer Gristehamn hitkommande Brief-,
cösas as Emoxtsaggrne med« 5 Skill., och de öfwer Haparatpda
sed U .Ski·lltn ar Loder- « - - . , ¬
Bref till o ifrån Dannemark betalas txted 12 Sk-. Lod.
Underrättekser utur Konst. Post-Ordmngarnee

W genast kattens : «

— — ,. .- «

- .5 Wsik,, M. Th. - 5» ,
Trellebor , T. F. . 8 kamerby, T. F. ( 6
Trosm « F. - 4 Wisby, T. F; — to.
Uddxwallw M. Th. ’ -7 Ystad, T. F; . S
Ulrtcehamny TO FO « 7 o J ' O « .
Umeåj , , o d Aby, TO F« . s «
upfala-TO" F- 4 Ymål, MO Thi . 7
« - s W. Ynäseh T-. F. . 91
. Wadstena, T. F. 6 Atorp, M. Th. « G
s Wettbeer T. F.- « s - - . ». «
- - War-miss, M. Th. — 6 Äs-) T. F. 53 ¬

· Waßbacken- Mo Tho- 6 e öd ! 9
Zarholm F. - —- 3 Odeshög, T. F. - 6; «

« ennersborg M. TH. · 7 örebro, M.»le. 6«

- Wernamo, E F. .· 7 Hregrund,s-T. F; 5
Westserwih T. F- 6 Hstersunw T. F. s
Westzerås, M. Th. 5 Osthammar, T. F, 5
Wexlö, To F. 7 ! «

t« .

s n Angelägne Wes Tät MU m specie rekoMenderMOH « .

. ,--—S; «¬

« - · - . « » - «-......
AGREE-«- "-« -« - .- «- s . . , - —.-«· .«- ,
I,— U« LI- Yäumsh m « , »« HI« -« « « sn . XII-OEL- Ja m« (- ’.t«·«k«’«OYW "»

..-·«-. .- -«-. .-I
- s -s .« - ·. — .« s , s . »s . « »L.
XIMT «««M«WWSÆ LLM A »M- . «-«.--·«k’k71y·d«ssssss«.kf ««;1(. is- « "««’«37-Y«;,-,·«