OCR Output

« -- ( - p sz — Enkigt-Kongi. Mai-Ets- Mgt Föwtdnande af den to Augustisz
- « 1819-— fkola de fmä Alma-W Wut-free försäljas häftade och

I - . - Ta be U- « « karne. för fyra Skillingar Bank-) Met: kommandes den, som mä¬
fom under. fastställda Fem Claßer utwisar i fpksta Co- gar siegt-: detta -prss- Ich wsd sisfskwsvgev af AlMAIMchOV e1 be¬
kumnen dkras Födelse-år, som wkd 1841 års bvrmn arv " innes tiuika war-s förfedd used häftade och fkurne till berördd präs¬
: ? underkastade utfkrifning och i fedtxate Columngklfdet ärgst- .— fdr köpares behof, an vsta Trekiotre Niksdaier och Sean Seu¬
« med hwars utgång de äro otyklkorltgen bergttggade, - kngak Bank-, wk hwgkkekgzyg skjdam sswekkkades. ·

; att fråu Allmcitma Bewarmgen en,tl«edcg«as. -.- , « ¬

ZU · — . ?

- · Födde in- IFFFTZ i Almanachor till fStockholmG Götheborgs, Lands och Hapamndq
· » « Vm Us- jum af-— E Horizonter försäljas: i Stockholm, i Deleen F- Co«mp. Vokhandel ö

WW « 184Z srs hormm . UnderkasstV danskrtß nedam » 7 tora Nygatan och i Munterings-bodar ä Mal-name. Götheborg,

Istxgknfmng Ull NarwnaspBewM me är« nämdeåri dos Boklxstumperc Norrköping,· Bosh. Forsberg. Linköping,
; - « » . « « » - . " Bokky P. M. Sahlström samt Hrr Bäckstixöm F: Westman. Wadstenm
»F Föxgaerlaßfm Pugltugar» af kpllda -l.826 1845 -Bokb. Bergwan. Geste, Bokl)·. A. P. Landm. -Carlskrona, Bosh.

Aijdka Claßen , eftek fpllda 21 är 1819 1844 ? - Hammarstrand. Upsala, Bokh. W. »Lundeqwist. Norrtelje, Vosklx
: Tredje Claßelljaf dem sdm spllt 22 åir 1818 - 1843 , " «,· O. P--«Hammaisstrand. Mcklmö, Factoren Lundströtm Land , Bole
? Fjerbe Maßen-» efter fyllda 23 år 1817 1842" t-» - Gieerup och Åberg. Westeräs, Bosh-. S. Torßell och Bosh. Fors¬
.;: Femte Claßew af. 34 års ålder . « « · 1816 -1841 L dahi. drei-ro, Doky. C. A, Rohr-ess. Fahcuu, Vokb. Arm-. Ny¬
WTP -·18,42 åxsspbdkgalb dä idc- spm » -" spköping, Boktryck. Des Regina Jönköping, Bokhandl. Nordström
z -- hvraCttll nastsptefzaende ZWWBFMIJ z och Lysdxp Sma, Nådman Fernstrdm Lidköpiug, P. J.A. Date-.
; Ingelksßföreggkåjxgssaßgng pä efåst « -Moriæstad, Bosh. Bromactdek.» Col-nah Yokly W-ählin. Carlstsad,
; Tom sämt- ' - ss : » Apothek. R. qulgrem Werto, YOHY Södergren. BoröD Handl.
s - Första Claßen, Yuglingak af 20 år 1821 1846 Sundler. Chrcstcanstad, Bokh. Lttcorm. Carlshamn,. Skouäraven . « —
; Andka Maßen-— . . af 21 är. 1820 1845 Widder-; Ystad, Bosh. Hincze. Halmstad, Bosh. Söderberg. Her¬
» Tredfe Claßen, . . af 22 år ,1819 . 1844 »so-sand, eeccor .Sundberg. Ostersuuzy Boxb. Högstkdm. Hut-dies¬
Fjerde Claßem . . a; 23 år » 1818 I 1843 weih Handl. Äström Umeä, Handl. Glaas och Bosh. Hökanfom
Femkc ClaßeU- s s » a 24 åk 1817 1842 — Wenersborg, Skolläraren Norm-. Eskiistunmz Vvkbind.Ber9-siröm.
Och så widare åks efter a-tmat. « " Mist-» Boktryck. Cedergrem Arbogm Bokb. Delphin. Westens-is¬