OCR Output

torkning, en ännn th, uti en maßa eilertunn gröt afernt och «

beeinwin wälsindränkt ewinnad weke af« löst bonmllsgarnz
kom, för att afskilja dftperflödig krntmaßa, först drages ige¬

· nom ett nppåt smalare häl, på - en rann brädlapp, såsom

signren 2 Utwisar. A fdreställer wehen, B kruemaßau och c
träbäteeh med halet, hwarigenom weken drages.

Kaglan af bränd lera ellek lergodsimaßw gEres säkrast
af en blandning utaf lika mått ten-, grossiktad, wanlig fet
kera (sådan som är tfenlig till"tegel-i1agning) samtaf ständen
stött och äfwen grofsiktadt, något— härddrändt regel. Denna
Nandning as lermjökdch tegelmjöl anfuktas småningom med
warten, dch arbetas deremellan wälz tills den utgör en feg
maß-a, som låter älta sig En med fett beåruken stältråd af
lika tjocklek med antändningsröret, ttädes genom en kkimp

as nämde lerm1ßa. Af denna klimps göres, med tillhjelp af ¬

ett litet kafwelbräde, en käg!a, fädan den förut blifwit be¬
strifwenz hwmefter ståltr aden utdrages. Sedan de pä sädant
sätt förfärdigade käglor fnllkomligen wirket-— brännas de här¬
da, uti en tegelugm eller høs nagon krnk- eller kakelngnds
Ware. J nddfall kan man äfwen, efter någon öfuing,

dränna dem mellan kol, och till och med nti en kakelugnsx f

brasa; ehuru dränningen på detta sätt blifwer mindre sähen
Fullkomligast och fortast tilchrkas deßa käglor uti en dertill
gjoed form af trä, såsom fig. 8 utwisar. Iemför ngeerna
4, 5, 6 och 7. Denna form består af twä delar, en undte
B, och en dir-e del A; uti hwsilka en ntgräftring, till häkften

M s

¬

two Tit gidrd, för att bil da käglan. Deßa delar äro F
Mde wid den ena äudan, genom ett flags gångzern oc.
Mter formen instickes en jesrntråd CC, för att bilda hä¬

. It uti käglanz och hwilken jernträd baktill stöder sig pä ett

Ä formen fästadt iernstycke utfknrit för träden wid h fig.
C; seh är wid formens fran« ända stncken igenom en Zerndid

" ö. som tillika tjenar att styra formstpckena, så att de icke
falls snedt mothwarandra. Den dfra formdelen är ntfkneen

pä sidorna, såsom fig. 7 utwisarz så att blott en «smal kam
s- äterstär omkring den ntgräfning i midten, hwari kägban
toll for-nas. Jgenom denna utikärning lemnas rum för
ten dfwerstödiga lexan, att lättare bortgä. Fdr att stäppa .
lewn bestrykes träfdrmen inwändigt, för fornmingkm gan¬
Ia wäl med krita, och jernträden fxnörjes med olja.

Dytika stenkäglor bösra kunna med fördel tillwerdass af
iegeisiagare, krnke och kakelugnsmakare,. samt- hållas allmäm
beten tillhanda dos jernkrämare- och i spnnerhet pä de stat¬

Ifl kn, der bergsprängningskrnt förfäljes.

..,..—--——.- —--——-..