OCR Output

,-. —-.-,...«W ..«..

UT

H

Anwisning akt, med mindrefam äu
hitkills, werkställa laddningar wid sp
bergkprängning .

O

Konst. Mai-L bar i näher befallt·, att följande, af Kapi?
ten wid thgeniör-Corpsen, G. E. Cwnstrand," marbekade
mindre farliga sätt, att wid bergsprängning Iverkställa law¬

ningexr, Utan att dertill behöfwa hwarken laddstake as fern;

eller fängnål, skall till allmänt hegagnande bekankgöras.
Sedan boxrhålet, på wanligt säit, blifwit .reug1·ord«t, inz¬
länges uti detsamma krutladdniugen, med warsamhet och sä,

-att krutkprn icke qwarstanna wid håleks sidor. -—

På krutxladdningen nedsättez i nIidkeiIafhälet-ett Amtes-·

pä nedau befkräfucsäth med krutmaßa fyldt antcindningstörf
och omkring detta rör fplles borrbäret med fand, till wid»

paß .6 eller 8 tum från mpmringen. , .
På den öfre, af fand obetäckta deren af cmtändningsrörkts,
txedcrädes fen dertill enkom gjord, efter längden genomborrad

· kägla, aj bränd lera eller tegelmaßaz pch vmkring samt dfwer

käglan fsylles borrhållet äter med sand. Kägkatsbör trpckfas

I

«

sätt sintiä den första sastdfdlluingem ojch detma göras sä
bös, att kägkaüs spets kommer att stä wid paß e«n tum tm¬
dcr bprrhålets mvnning. ¬

Sauden bör wara gros, men blandad med sä mvcket sitt
fand, ats helaspv maßan blifwer så tät son; möjkign Lerkäg¬
km bdr inedra äsndan wara sä- tjockk"att den i.det när¬
inaste .tilltäp-per borrhälet, ochfwid paß 6 gånger så tätig-.

, Figuken 1 föreställer Oele laddningew Bokstäfwsernsa
KA, sielfwa bergmaßau utishwilkeu hålet är borradtz B
ktutladdningenz D antänduingsrörktz »FF kägkan as bränd
kra; BE fandspllningen under och öfwer käglauz C en li¬
ikn bit mjsnk lara, tilltrpckt kringz öfre ändan af andtänds
gingsröreit, at-: förekomma autäudning genom wåda—;. G
en wkd sidan, af anteindningsröret instucken bit-multnadt bot-?

-::s——sp;«kkö; ssm befmmits tjenligast för antändning, päwänligt sätt;
z ·«men hwartill äfwen kan besagtva fnöike, swafweltråd eller

Aågpt siags brännam .

Till axxråsidningstsöt- kau ett jemntjocktsmakt Ivaßrör
Its-Lamms hwilket nppborrasvch rengöresz menlamändninM
tötet Pan till sstörre fullkomlngHt göras af Amt-— stpr eller
wäl planeradt karduspapper. Deraf ntklippas en tum breda, ¬
krokiga remfsr, hwilkae bestkpkas med lim påde kaum som .
komma att ligga ö-f2ver hwarandra,s-och upplindqs öfwer en
ßåltråd AB, af en (erpipa8- tjocklekk och på det» sätt sig. 35

ntwisar." C förestdxssxer äudcm as Pappersremsan och a deß

med käm bcjiftrukna kam. J dktta rörckktdragesx eer deß