OCR Output

2) Sådeme Ver-f utgefwas ej utatx emot qvittens, och tm - 0 v v

jagen okänd man borgen. « l s .
s) Mir någon i rekommenderadt Brei affänder penniiegay 841 — A r s M a- r k n a d e r.

böis hau på alla de fedlar, som--i1mek)afwa 5 R: des wärdeoch · "·

demtöftoee, kmma nppgifwa nummer och date-m, da »a-! wtd « s » .. .. - -«
lfopdsaleeezj ofvckshandel e om ersätsning förzede förkomiee Seid-« « Betecknaf Marknach spm Påsta Umng tm eU dass ¬
arne an Ehe-« » «
sp .4)· Den-. som utfordrar aemans Bei-H uppbryter ogh dee utue , « Ukk J Ä NUÄRI
penrfseger eiker peemång Mär-de tager,straffas e elithd Majzes , TIlkwjdsjaurZu den 3 Hudikswalls ;-«. chekshzkgsk » 13 .
Vådiga Förordning af ST« 21 .- Mgeis Is. « Arwika Köpiug 29 Jöukspznge » 14 Izzcsterwzpc s
- S) Den, som utsiär namn på Post- Chartorne, Kraffas all- . « Bd orgsidk . . sLomumryN . 2 Westekzses » J 8
wge samkägeeh och den som en sådan wangrtig upptäcker, fär Boreas-«- . 22 LindesdergIa . 29 Wipmkekhpse » 15
WDeiler Silfwermynt till wedergällniug. — - VkedsårdiStrdm SLchkseless -. . jgs zwdakme » 15
Wö) Fdr Brefx hwilk a i wigt uppga till Ett och Ett- fjerdeg Cäsesistianfkadsit «)9 Mariestads . 29, mal-e . « 22
dels Lod, erlägges betalniing endaxt for Ett Lod, samt för dem Isckjsristinehamuk 13 Ned Kakix K«st.-ii s Asexe errkopkakzez
as Twå och Etx fjeidedeks Lod, li aledes eudaei för Twä Lod, — s DegeeforßVlsi . . 5 Nokkkzspiuge » 21 kKakzxe - 9
ach så widare i samma korhåll eede. s z - Dufwed i Ähee sPhixjpstadse . sOrebwe » « 19
· 7) Etjligt Kongl Maj: es Radiga Fdroeädn ng as deti 13 - · Euköpilth . 15S Skdfde. . 26 Ostekszmdk » 12
Octdder 1785, modereras Pofeoeto sa, alte ett Brief- som · Funäsdalen . LSSollefteäs. . 26 sstyammckrx » 29
wäger ifrån O till 12 Lod, intensive- afgae kör 8 Lsd d« - · " 2107 deerhamnss . 14 , - - ¬
1 dito ifean 13 tiil 16, afpcsndes för 9 lod -s— « «-- 1 HcllcstadtL iUk LZTUIL SöderixeljcP . 14 .
—1--—--—17till2o,. ——-—- kollodd, - , ,
I-——-2«k«-1tl!2- « «110.-—- « « « ¬
E 1 -s--—25:5(lTå-s « Izkog ·" « . Abv « d Ug fFEBRUABL
I —-—«7-«k29tkllssz,- , I o. -. r ga . end owcrde . , HSa ask « » » -¬
.1 -—fl«4" ZZW sb-- 14 st » · Minoquit . . (3Hörlkn,)M . . . us- SiglgcunaMc . . I
I —--— ——- 37 tiil 40,« » « 15 lud-« « -· - qumars « « ssJockmockek » » 16 Sjakewadk . 24
- · : ::: : sk; ZEIT THE-; «.. -·.-. -: IS -,·-i831« - s kEsxqukeds « . IOKougeIf ... »Sei-m . . . is
» A Seeckdokmsk Posickpneor e«1oetgggs eekommendeeade bref km st. gkwl « o 9Kongsbacka’« ,. 23 tllgSkemtiUge . . 9
6 e. m met feste-end efgikk, samktiieek se. m morserskixk, iekekigwe-- NUMBER » 12 LFDFHPZUM . lättäug .. . 12
.js Ykgkxikkking tisl expedcteonäszeefwunden Wen atedraimikfss breftillki. z CUMM « O 19 Lmköpmg o « LMIW « . « s«4
; " e m och urriskeg hoeff cis kl. 9 e lem. Flefullcgflmö bömlgwälda - ZWMUDSV . 6 erktellcje . . kkcngncks —
; — de da ar osten it a gar, wara in mna Hemmt J e. m enst o - wra . L »s- « » «- —
inkemsmdep drcf qwartigga tin paiöljgnde postdag , 1841 Ren-new Ig Samtmg « A

se

— .. -s--L ? -—"-.«s- ¬