OCR Output

YOU-»Mka
.«s«!:s---. .- « » »z. « tvsp

«Torshä11a, Ye.«HT,·«F.«.s «

— — Warberg, T. F.—
— Warnäs,s»M.-Th. ;

, j - - « Westerwik,—T.s J. ¬
- · Westerås, MADE

qu q.

Ommw m OOQO m«ochm

Weriö, T. F.
Wiik, M. Th. ¬
ijmerbsy, T.,F.
Wisby, TF.»- , J
Ystad- TO Fz

.» . -- A
Ybyy TJFs , «
Locmåh N . Th; »
gemäß-»t, T . , -¬
At"orp, M. åxh ¬

ÄOTLF J
. F H

Hdeshög, T. F.
Osrebro,— M. T -».-«
öxegrtmd, F, .
XOstersu-n»d, TF , « -. i
- » » - . - » östhammar,F.- L ,5s«
Bref tkkl Norrige -jkun-na afsändas öfwer Strömstasd,«

Treljseborgz T.F. — ¬
Trom, T.F. «¬

lldd«eivalla, M Th.
Ulrccchanm,· T. F¬
Umeä, T. F.
Upsala, T. F¬
- s- W. ,
Wadstena, T. F.

O

Waßbarkgnz M. Th.
Waxholm, F ««

Wennersborsz M. Th¬
Wemåm·o, Z . J

O

moqqchwoww pmdq Dmm

Carlstadz österfund eller H«ap-aranda,-axlt gfterså desamym

Bref txkl Rpßland och Finland charteras på Griflchcgmn
eller Haparaxxdax och betakas för demsom fändas öfwer—(.szr1sle-f
haan 8 SM» samt för dem som gå öfwer Haparanda 11 ,
SktlL Lodet». - » , » , » sp , f »

Ryska Ich szska dfwer Griflehanmhätkommande Brei,
löfas af Emottagarne med .5» SM» och deöfwer Haparanda

teckxiade AdxseßOrkew »och nppbäres för hwame Lob 10-Sk1ll.s

med 11 Skilxingar Loder.

« Bref till oih kfrån Dasnemark bktalas wish-U Sk.qu.
. - Underrättekfev utztr angL Post-NRmgarnjexv

j) Angelägne Bref får man m specie rekoxkaenderade,.»;9ch

« erhällesspgenast Okvisttejxsk —¬