OCR Output

» was-L - .

umwwwmMax-«.»t-zm-—Ws·mvmpwW , »F .,
« - - - 2. ..»—-—- - - »s- s-.-:«.:-«—«-.s- -— »«,,.,·«,.; .....
- F

— s.s-s««s.-W::«ssskcz « ¬

De störte Planeternns GLIan och Läkande

Är 1841.k .
Fraun-« uppeballkr sig under heka äret iFtskarnes its-ern¬

— bild, samt är i söder middagstiden den 10 Mars osb mid- ;
nattm den 15 Sept — . «

samkkzus sont under äret wistas i Skvttem befinnet

« ßg i söder midnatten den A Juni dch middggm deU 27
Jupiter sortfar att wistas i Skorioiom till medletngek ’
»Aha-, dä han ingar i Wattnmannenz han är i söder wid¬

nattsn den 5 Juni och middagen deF 23 December-« »

Mars geiiomgår under året Jungfmns, Wägens, Skor-¬
pions och,. Wattumannens stiernbilder, i hwilkcn ßstnämde
hatt nppehjåller sig widdeß ilntz han besinner iig isöder mid¬

« . mitten den 18 April.

Wuns, sosm wid årets börjau är aftonstjerna och wies-«
klarast i ilutet af Mars mänad, blir morgonstjerna efter den
14 Maj, samt lpser åter klarast i början äf Juli; hdn dort-«
stpmmes af Månen den 12 September pä motgonenx

Memukius är längst öster fpån Soten den 4 Mars-Bd

Ist¬

« s«H».-«å.«kxdtmss-s"«« out-M » ,
. I
« H

« Juni, 25 Oct» och lzjingst weiter den 17 Apr» 15 Ang»

fonds iicaxt eitet solnedgängeni

4 Dec» samt torde i början af- spMars nägon Häng knnna

--,.x s
.

,..,«Uo

—-—-«- .--z —