OCR Output

) THE-»W- Æj « sz—— , f ¬

Xzf DIE-Z- zy "Ø- XII-V HAVE » « - Gö;e- Månad. ;
.-s«-««-»sö-X7» XVI-MS «- - « »
ÆZMMZ XI MYHJ »»«,- »Es-Js- Dagarf i « Män. Uppf m. Wäderlcken G,sts.- ; «
XJJ M2«-(--.J ZM »Wie-ff- XJJ, L- X« »U- - 16 TYJUlkana H 6,25 C Fjårmast 4 « )
- W- X« » «H--—-.».·« 17 O spowchwn »H- ,·6,-52 - hela 5-¬

WÆM M . , »JM«»-«7-L —· IZT Eoncorjdia J 7, 5 vn-1ånai- - 6
M Z-« M-» » - W « 19 F- Gabimts Z - ig- '77·,Iå· O i J 7
« «- 20 x · · 1 ! 8
O Æ« « ( k: W · — L Eucharius » T g den
» M«Z-»T7 MW s-« Christus förkimuar sitt Lidcmde, Luc. Is. .
z- " .21-S·ss,sc:str Sönd Lis- ch Ok10,.32»u. 9

H XM · · Z; M spec Fathcd I g,4z Haame H
»Hm-, · . T Tcrm ianus « · I:
f« HWÆJMJX J XXÄZy X- « s24«O« ENGEL-las « · N 9,43 «- i-— —f 12 ;z,
« EIN-«- M ,- « Victorinus N 11,15 —- -k 13 «
. »z- »(5?,«Z,cy» « azjfzf MØOI ØNAÄ -.26;F Nestor · , Mk f.. -.-·-·« 14·- .¬
KI- Zips «- MD W WITH-. Eis-E- Eis-As- 1s 27 L Leander H 055 VII H «
WJ KARL-« «Ji E Christus frestas af Djefwulen, Matth. 4 . Z

) s-»,-»-H- WXIWJLH., 235 5
ZEIT-:- 27 Z -.7,- Uzy )y«z,,«-jz, LZSKliFastan MS Okk.9,1«e.m. III»

M
m
N

- « Soer Upp · RediSolen « Uzpp . . Nev¬
K-» «Z--Ä-k.. «- ZZÄ t» Käf-Es ji Dag. «lex1zt.3n;.k.T-ktgkchk leinu m. » Sä m-.·.
—- V · ; ·« O . II I »
MLJ XMØ »I- M · « «- 77 « » ; HI: 28 - k5j5 I 27 Z: 6- s, Jg
« · F7sj 22 s, d 28 -« « »z, Z- ä- Mk
. . TO-- 172 . ZHE « - , -- - ·