OCR Output

, X

« · Hazzs Kongid Högkjek Kron- Prinsen och Hedtisen af¬

. «s...

kr¬

gen des
mänen inträffar den 6 April.

«- - Dei samma iir dck ifrån
Hang Majxt Kdnnng CARL xIv IOHANS Fis¬
delfe, den 26 Jm.1764,
Deß nddstigande på Thronem den 5 Feb«r; dek;
« Isdning den 11 aji I« III-,
Hennesi Mai it Dxdtkning EUGENIA BERNIIARs

IDanI DESIDEPIAS Fddekse, d 8 Nov. I781, sz

Deß Bäiäger den 16 Aug 1798-, ¬
Krdnäri g den «««-A Aug 1829, - ¬

Codennaikn d JOSEPH FRANS OSC ARSFDE
dksfcj dZIe ZE- Juli« sI 1799, ¬
Hennes KdngL Högkdet Kron HPrinseßan JOSEPH-«

N AI WLAXIII ILIAXI A EU GENIAS Födelse, den ,

144 Maxi;.1807,- ·
Deß Mut-ger- den 19 Junii «1823- ¬
Hans-; KdngL Hdgbet Ars-Prinsen Hertig C«-ARL
UODVIG BUT IENES nf Skjsne Födzelse, den 3
Maj· 1 182J,.

-Hans Kdngl quhet Astmwn Hertig FIEANS «
PUBLIC-L osCARs af UPpaI Id FVDZEICD ch IS

Juan t827,

Hans Kdngk Hdghet Atf-Pri11sen Hertä g «OS«CAII-sz
FREDIIICS g Osteegothland Födelse, den 21s

Högbet Arf-Prinfen Hertig NICO- ·
GVSTS af Dalarne Födexse, den- 24—::- «

Jim .’18·,29
Hans UKthL
U

Äug. 1831, « --i »F » I«

« Dekta är- 184l, hålies före wara det 5843 ikan Wer-l¬
dens Skapelsek dich är i Sol-— Cirkekn eller Söndags- ändri n¬
2:'dra. —.——— Sdndags-Bokstäf1ven är C, dch Pack-Fari- ¬

»Es-»He- k- « ««« «««-« .
757 -sz¬

«7«-Z-"c-1(--«Z« XII-eipr »Ja-· ,ZØ« «««-«¬
detdfi JJLW ÆWXJ .. . . . , . . » W
detzzft JQ Iw: . . . - . . » -2«
« . ««« «««- XX- · ««- .
ggkgf ME«X -«-«e-.»7- JXkZ-«; s « . ,« XJJ
det tsc« «««-H»««»Js««s« HEXE-«««- . - - . "- . «««-XX «
M K· ; sz X-« »k- - »Z-« OWNER-,- , » J¬
det« 34 ««« ØØTJF -XHJ«M . . ». F
Dei E J« YÆMMJWYY .«. . «««-» . ¬

: Z
- - st- M «««-« »T- JA¬

WOWMX XWJWL ««« ZJKT
QJMJM WÆ.:J: «««-»s- «««- ÄKWX -z

«««-««- -Ø »Is- J:;i--«; 479

«--L