OCR Output

» , » --———— - . s « — "«- « f « - —¬
» s . -- Hast Kongt Mai-ts« Nödiga .,Förot;dna«nde af den »te- Augusti

L , tkola«dåsstså« Almanqchorna hädthefter »för"sälj»as·sphckftad«e ofch .
fök fyra ·Skillingar Banko styckstt kommandes den-, som« wä¬
, Ist steng dettaxprisz ych wid.-«s«611'c'iljningenv af Almanachot ej be¬

-- .· " ,
« - - - - 4

,- "

THIS-; , «Tabelk, » -- sp j:—«
-"fdtt:z under fastställda Ifxem Clqßkr Åutwisar izfipjxika — Co-. ·
—.lnmnen deras Födelsemr somwxdxtszg ärssborzan aw·

sz UUVEVkaståde IINIHWUSVchxkiksednsw EDIUMUUZ.-d.et-3VMU « IIIESEWTCWV försedd Med, häme pco skmsnsestsu herzt-de pess¬
- Med- hwaerutgång de ccw otprxkotsltgcnzbctjaksttgsdck -- " It köpares’-behof, att·jb»öta Tretjvtkg Riksdalcåfrgsch Sexkxon Sij¬
« - .- SUCH-U AUIUWUVFIPCVWACU-eIUTCdIgässs T- ·. - , tinka-aukv««för·hkxigisjegäug skssdant dfidcxsxkzades. · - —¬
s -- " -" - -« -., Entiedii - -- . -.
« - « , - — Essean gade med - » - » - » . «
WW 111839s äer ZFZY«ts tsnksgagg danfkrif- deeänkf - T» Ulmanachor till Stockholms, Götheborgs, Lands och Haparanda . ¬
ä- szjsjengkjksinfnmg .t Ia w m c s. I Ue är. ",»nämdezr» » »Mit-mer försösljas: i Stockholm, i Deleen cmonjp Bokhandelföf
..r . azksen szn Un ar a - llda , » . ; sz Ma--Nygatan och i Minutejringwbodayä Maxmaijne. Götheborg ¬
Y- FoLFaårCl ? , .Y g. g . f" kp . - 1818 1843 » U Bokh. kampe1«t. Norrköping, Bokh. Forsberg. Linköping,«
T Andra -Claßen,« efter fyllda 21 är « 1817 - 1842 is »M.,-Kindlund samt Hrr Bäckström ä» Westmaiu Wadstena,
— Txedje Gase-U- af dem spm spllt ZL är läIH Ein M Bergmän. Geste- Or E. »N. Ohmcxnm Carlskrona--sp ¬
, errde Claßem efter fyllda 25 är- Loh - 1840 , . M« HammWMd-« Upspw NO W« Lundeqwisp Notwle «

chte CLaßenkaLLJLsårs åldxr . - «,1814 » 4839
, Wid 1840ss"års boriam dä ,de,», som - ¬
höra till" nästfökegäende årets Jap¬
te Claß, entledigas frän Bew¬
r2«nge;1,l; förändras Claßerna på satt « »
som Hörer: - .- . «
Första Claßem Yngkingarsaf 20 Fir« 1812 - ,,15»44»
AndraCkaßem .- -. af 21 sr 1818 104.3,
Tredje-C-iaßexj, . .- af 22 gr -1817» 1842
Fjerde Ciaßen, .« - . af 23 gr 18JF16 ts»41 ¬
chteClaßem --.- ai 24 ar 1d1»5— 1d40

sz Ochs «så widarh år efter annat.

d

J- sitt-. O. P. Hammarstrand. Mal-mö, Factoren Lundström.¬

« Od, Bokhandl. Gleerup och Aberg. .Westdrås, Boktssycä D.

- stkpkßelloch Vom Forßdal)l. dreht-o, thsotrell. Nyköpjng, Doktr«

Ls Reauxu Jönköping, Bokb. Nordström och syst-m «Eksj6, Bokhs

"T-Qtersong - Skam," Rådman Fernström. Lidköping, Hy -P. I. A¬

· ck.« Ma1·iæstad, Bokb. Bromandetn Calmcm Bokl).W«ählin. Carl- ¬
, Apothek. Borgström. Werks, Bokh. Södeisgretu BoksåsxksHandL si

studletn Christianstud, Bokh. Li-ktori"n.-z Carlshamn, Skollärm

- Widöetn Halmstad, Bokb. Söderberg. Hei»ttöfand, Consist.¬

I. Sundbeisg. Hstersund, Bokh. Högström. Hnddikswalh Handl.

Hörn. Wenersborg,« Skolläraren Norlin. Efkilstuna·, Bokbind."

, Itsströmx Wisby, Boktryck. Sei-erstem Unteå, Handl. Glas. Pi¬

I, Rädnmthkog. Arboga, Bosh. Delphin. Westerwik,- Räd¬

I

¬