OCR Output

Mas- Ätlgåsendes sbceknån
« des-Grase tin-: Om blodiglarzsfänast och stötselg Omikpzndx
Camonica fättet att-« röka kön- Om bryggixing Taf .:-—Hl vgl-«
fwagdricka:--Otn.walet af wirke till«tr2fdbpggtzader: Hinz-häk¬
toa och biß-weck, ltitatide planet,-. Men- excentrista stifwan-,
strufwmh samt dsras ixträttnkugvch anwändande tmed sigurerx

inztares -bi"«t«räde: Om beredniug af fndstn Om bicts JUNGE-·
. ning ech, ftötfeli Om thermomcterw ach «barome·tera:- Om¬
phenamenernaj luftkrketsen samt deras Uppkomst och werkninksp
gan m. m. Akla deßa sartiklar, författade med mviligastc
flacher ochsztpdligheh grau-da sig pä bepröbfwad erfarenhet, ech.

--kuuna derföre, nosggrant tillämpade, anwändas utan fara att¬

deraf mißledas. s Ehuru striften hufwadsakxigetxtxtgifwesHör de

arbekande klaßkrnak stall likwäl äfzpen den. met-a thut-»- » "

nige· ochsbildade deruti sinna ennmtig ech- underhällande
svßelfättning. Priset är jendast En-stilling banko förtrpckta

g- iaf Sism- -Hdm sättigt --aisi Lerci-C

I

erset- päszßnt och hwitt «pap.per, med stera sigurer och kartor,,.«

sä» att en helf ärgäng as 24 trvckta ark (eller 384 sidor) i

—.octav-.ei. kostak mer äu 24Istill. B:ko i- exempL pch 32 man .
- ·sh..äftad, med strpckt omstags «-«- deikriften - utgifwes fortfaramx »

» I,YTIL«-att Essäftenl om ärez utkomnfaispellek Ett wid» Hut-i - ¬
Mitte-awaka «Utgäfw.andet -Hmbefökjcs, utan bekäkiünz
« "j asan winst«, af tztt Sällstap, bestäende ass- mänf nitszslstandk
fsfspallmiiatsz wäl ochlf;sför en allmännarer upplpsning; ils-zank¬
; fikka —"mä««nämnas: G. Poppias,— J. O. Walljnj FM
Franz-Fan Herzeliaw C af sorfell m. st , . «
Om satt-et attTIekf kitnnauppmätaäkerspoch Zug-Untat! Lands-J T is «" - , J . .; .¬

X