OCR Output

behaftadtmed venerifk siukdomi äfwenfom att ctt friiTibarn
icke mä fä di en smittad qwimia, icke eng sin mor, ozn

· · him bar venerifka fär på brsdstwärtomm Man kan detfora . ,
icke ntan fasa förestalla sig hwilka rtjsliga fösjder den pT

sandsbpgden allmanna osedan kan hafwa, att qwijmor, sont
« hafwa mjölk i brösten, gifwa di åt andra barn,- i det bus¬
dir de i något ärende händelfewis komma. J En sådanqwinna
kan gansta ostyldigt antingeu gifwa eller erhälla en stumm
som innan kort pä samma satt fiän henne sprider sig widt
fomkriua Framför- allt bör ingeu mottaga ett barn till uppäc

senast pakalla lakarebjelp.

Man önskar fästa digifwande mödrars och ammors alls· »
wailiga uppmarksamhet pä deßa fdksigtrghetsmätt, amedanL ¬

en de sednare ären wünnen erfareichet bar ådagakagt, att den«
venerista sinittam genoin bar anmärkta dmstäudigheter, of¬

iare an man sig fötestäilink fortpkautar sig bland allmogen.- «

«« f - « - . -s-«- « « , · F

PS de stallem der deßa Almanachor sälias, Amtes afwen

IT« sit söpa en Tidtkriftp kalladx Lasning för Folker, dwars

Idamäl ckr att bereda en nvttig och nöjsam lawixw i fon¬

, ss Urhet för de arbetande Sambälls- klaßernax
- anming föm an det blifwit wederbörligen besigtigadt: ickehess - - —

ker fötsumma att, wid minsta tecken till veneriik sinnt-a- . . .
szIilka börja och stuta hwarje hajfin Skildringzar ur fäders ·
;·jslandetssbjstpria, ifrän deß början och fortgäendesiill nat-«
anrande tidx Anekdoter ur sSwekiges yistorim Ugtmärxkta

- Denna Tidstrift innehäller: Uppsatser i andeliga Titus-en¬

Derneslandsnvänners lefwcrnei En öftvdrsigt afjallmänna
kograsien samt fäderneslandets i synnerhet: Smarre afhandv
singar om barns uppfödande och 1mderwisning: Om smät K
Umsfkolori i ämnen rörande jordbruket, stogshushällnins
sen, tradgärdsstötseln, . hast-· och bofkapsskötfeln samt fär-·
afweskni Om binäringaki Förmånligaste -.inrättningen af klensks
medic-roch wäderqwarnari Om prrbättrada wäs- och spot¬