OCR Output

Nodwandtga forsgttghetsmatt act takttaga af· :

qwinnor bland allmogen i afseew s
de på dtgcfnmg

«

Der gifwes eti sätt för spridajtdet af den Veneriika sinke- «

easi, iswilket Zir destd farligarek iu mer allmätiheten är obe-¬
kani med möjligheten derast Dejta sätt cir digifning ·

Ett barn kan nemligen födas med ett frodigt och kais ¬
fomligen fristt utseendeZ men likwäl hafwia den venerijjkza , ¬

..fjukdomen fä i faggorna, ati den« utbrpter iuom näTgra Tä
:veckor, pä olika sätt Stundom kan den nemkcgen zittre-Esau¬
It ringen med runda, kopparfärgade, nägot UPPÆ fieickar Ei
spukterhet pä patingm eller ock med runda, -mft:ka,« deBiiä

"« , « knölar dfwer hela krdppem hwilkcsr läjigsxanjt waergä xill but¬

« — nas« Wen wanltgen tillkomma smä, likasom sprucktte och
nägot upphöfde« hwita får i mungiporufciz och nästan allttd
nägot stdrre, runda, siästaktiga sår med neiget upphoida
Lauter omkring stdlgäugen ech, hos sitckebarm sinndom Ci¬

« - szisUTsMsra use-russende-s.-detskteksT-:Tz—s«ixaksf·iykssmski,.,k’pm»mi¬

Itsädasia fdrbällandets är hastigi sin gäng, ei snattxszskie «·
.-:1d, få uppkommaz gemeuligeu innan fort, fär i swalget
. ziä gomhtvakfwet, samt blodroßlig flvtning m näfgty med
MafmagrinO fässom förebud tiki fnar dddsz

Om eft used sädau siukdom,» i .spnnerhe«t— med fär imme¬
Hpmw behäftcidt bar-i fär di, waxe ßgdenÜfristaste qwine
» s; sei bist-« hon, fördeles om minsta spricka eller ifudldsdee -¬
« Afalligtims sinnes på bröstwärtorna, itman kort gifwen streit- « ««
iid af- famma venerifka sjikkdotm hwilken dä bDrias med -¬
Munde ristningar i de uppsxdckllande wärt-Ima, pä eller dzns
hing hwixlxka fnart utbrpta runda, af tiägdt hårda och -upp- ,« —
sys- fide kanter omgifne, fläfkaktiggs sår, som Erd mpcket Ase ¬

WH« och ptterst ömtäliga för kvla - «
".».· - Om ett annat fristt barn sedau fär di en sälunda sinkt¬
»O ewimiaz blir äfwen detsamma smittadtpfäp till en iser
s fär s muugiporna, och kan derefter, gendm diande, fjexf
M aiidea friska qwiunor, bwarefter deßa seddn tun-no
Odem fmkittan ät an««dra darn, hwarigeuom den pä dem-i
Im läti sprider sig »
« Dei Er derföre ptterst angelciget, att ingen friit qwinna
II di äi iiägph were det äu benues ege«t, dam- soin Er

JX "