OCR Output

Z) Rit- dägim i recommendetakt Vtcf akfcietder pesmtttaar «"««
hör Hatt pö alla de sedk ar, som innehafwa 5 N Wes wär-de e - ·
derutöfxver, kmma upd gäfwa nummex ockz datumkdå hast Dei-d » ¬
IZJFETZÆDZFFMJDEUZ Hm ers-EVEN V dk Wme SM ·« ·- Betetknar Markteaden fom pZstä tängre äu en dag·

He) Den- sont utfoedear a sue-Fig Brei, per-bester es thtsr 4 , » » Im I ANIJ AIII "

pexznänzar eäet peimingewätde iaaets straffae enii t« K. Max:i , « ·
stådiga Fdrdedning af d 21 Mars-IS is . g vs « s ellestadiLink Lein-to SäfderteljeII
udikswallst 8 WienerethorgP

UJZJV IFFZTMZTJMMNDD est- Utatz emot qsstttens Dch ttkt « 1839 År s M a r k is aber«

S) Deu, fom txtskäx ngmii på Wiesbaetomh stratfas akt¬

. waksgttttxgem dch den sont en säkan wanartig upptkicksek, fåxs Hsksioe . . EwiöuköpingM täälzsefterwikM 9 "
« DoDaler Sitfwermpnt tät-l wedergaiznzng - - sors « .« . . 23 Lommarpdask . 25 Westerås«. — to
ös) th Brei- thika i wige uppqå till Ett os- Ett siaskees -. 10 Würmerva is

Hieb säediStröm ästkkfeleat ·
titkt 0 29 ämdalenM

MS Led, erxägges betalnigtg eijdast th« Ett Lod, amt Hör dem « , «gust Mgaäsüx IS Zårtsfästg st ;- 4 m Ok¬
inæ a - s «- « a '

af Txdä oih Ett fjerdedetg Lod, ltkaäedes endaji Twä Lob-·

·0 0«.0-O U. ·o.«0 i o . o·
W

· Ich· IS tthislts T LIMITED fsrdssllande rforßet . . 5Norrköpitth .- . 24 seke kprkoplat - .
i- I-- J) Enkigt Kauf-L Majtts Näbiga Prordnnq af den U edtÄhre . 4Philipstadst . .«, 8 jwer KalixIf 9
«Oc80k«·er 1785--· MDDETMS Pssiporto sä, att ett Bret, contes-. spiugat . -15Skö. . s. 25 reerM . is
ZU kfFZU 9 M 12 Lod- TUcEUsiVE Ifgår för- 8 Led. » äsdalet1. . 29LOZollefteäst . . 25 erfand-I- . s
I- dito ifrän 13 till 16»a.ft«ändes fdr 9 tad. » « - . . . 22 SötaerymmtIn . 151 sthatmnarw ke¬
I—"—17tlx 20-«- q— IOIQ - - , «- ·
s—·—-.-«-2;tilåst-s———- ursds « utiFEeKUAKL «
s- .....,.,.s.... z-; «;-.«.-..,...s -. - » » ga .den7 ofwa thorrtelfe Dt
I -.—-s«T—-,—-.ZZ ETF361-.-xs-Ess—szx— IT HEFT ·· NUM- ' 2 Drva ; « « Mowa ' 7¬
1—-xF-Z-tka40-«J—- IN Oft-O 0 5 Vckmock O-o . 0«« U
« ..-.·." « - « - - lßadss . . 12 ongelf . — . . sSigtunaM . . 14 «
: «—;;-: —- Löst tjll Use-F · : : : XII « » .. MIk s BKongsbackaw . · täten-adD . .—» 27
« . « , » . la an ·.Z 14Köpingss -. . ».. ,28 lara« .».·. « ig¬
« « Ttden föe tnlemnandet as Ists-i ke s Bref Dr tkll ki. , fäh- a . . s. 22 LidkömngM . -. 20 Skemzmge . s
JOHN-H Brief tilt IT. ge. tits, de, wisset eftet betagt t tw- « KåcmdaSt . 7iLindesbergat . jSttitttzng .» , u·
szg gifwas- qwarkigga tik påfoExande pD das Zi. - pras- . . tLinkswingBM . ges-Strand ., . ,- 5 —
« ist-.- 1839 - - - - -- .