OCR Output

tun-It Kongt Majtts Nädiga Förordnande af: den tosAngusti

. körp, stola de smö Almanachorna hädanefter försäljas häftade och «

same för fyra Skillingar Bankostycken kommandes den, som wä¬

sgasr steng detta pr,is, och wid försäljningen af Almanachor ej be¬

finnes tiuika wara fsrfedd med häftade och Eurne tiu berörde pris,«

«er köpares behof, att böta Tretiotre Riksdaler och Sexton SM¬
ksinm Banco för hwarw Häng fädant öfwerträdes.

O

Almauachor tm Stockholms, Gstheborgs, Lands och Haparands
Hortzonter försäljasx i Stockholm , i Deleen F- Comp. BokhJZStot
Jeh Nsygatan och i Minuterings-bodar ö Malmarne. Götheborg, hos
Bosh. Gleerup. Norrköping, Bokb. Forsberg. Linköping·, Bose«
-Wasteson samt Hrr Bäckström Fe Westwam Söderköping, Bok .
Hammarstedt. Wadstma, YOU-. Bergwan. Geste, Bosh. Hädöm
carlskrona, Bosh. «Hatnmarst·rand. Upfald, Bosh. «W. Lande¬
qwist. Norrtelje, Handl.»Schyttön. Malmö,’ Factorea Land¬
Iröuk Land, Bokhandi. Aberg och Gleerup. WesteröO Bosh.
Diskustähl ochsBokb. Forßdahl. Orebro,·sBronell.-, Nyköping, Di¬
ese-töten Winge.- « köping, Boxb. Nordström ochJILIJfZIL Emb-l
bsosly Petersony » , a, Rådmgn Fernströw Mariæstap, Bosh.
Psalm-g. Calmar, Bosh. Wählitx sämt- Boktryck. Wert-Inder, Carl¬
Ked, Apothek. Borgström. Ase-UT "’«Bok«h. Söderysrem Vor-Tö¬
Handi. Sandler. s Christianstqdy Schmidt d- Comp. Carlshamm
Stolläraren Widäen.« Hq«l«tzs3"stad,, Bosh. Söderberg. Hernöfand,
Consist.-Not. HandhangOstersund,· Bckklh -Högström. Hut-diss¬
woll, Bokb. Akexström Wettersborg, Handl. Anderßon. Etrus¬
nma, Handl. ,...Zet«t»»erberg. Wisby-, VII-zisch Cedergren. Ums¬
Hcmdh Glasz0 Piteå, Rädmmx Skogs. Arbyga,, Bokb«. Delphin.
Westertpik«,-Radmacmen Westermarks Enka. Afwetlspm tin Allmäm
»Wens;7ännu större beqwämlighet, tillgäng inom Förfamlingarm
dljfwit erbuden enligt Kungisrelfai alla Rikets Kyrkor , hwarförm
H » smc Bokbindarne i Städerna och pä Laudtmarknaderna dermed Tro¬
- - s- försedde. Partiprlisen Tro: för too:de Almanachor i Exemplar 7

·- Rxdc 16 Sk» ochspscför wende d:o« häftade och Furt-e 8 R:dr. Banco
Ismene bmlning. ss X . .

.x.«

J« — TH -.-.-’«-—.- . .

« Los-sk- «