OCR Output

Mr 5 .- 42 r:st Bankw eller 1 pr 32 st. Rng, Tom ätktz
mdtfwarcg 10 Date-: SiljwePMynh eller 30 Dialek- Kopf-sae¬
Mvnh ezfter de öflige beräknxugskätten,»utom-arbetslönen, i kas¬
-si«ifwerarbetet är brukbart. -— ¬

"- . «Ett fjerdedels lod (en knapp-du« .
wärdt mknst 5 Rwr 16s säBankoz ellerf 8 Ntdr R:gs, em»
; det håller Wkarat, men-minst4 Rwr 8-st,’. Banko, eller EIN-Or

« ter deßa upp ifte » . »
arbetejks jinkäp,beräkgis1a, om «3"als1aren for sitt»·arbet-es.fordrqr mer
in stäli« arbetslön,. blott wtgtcn efter lod, ar fand. Alla sä¬

mmärker en arfkilt stämpelZmedsBKxeller;,·201;.»eller Is¬
xz, a shwadtgit gukdarbeketf äro, eller hxxrn måuga Ade-delet¬

wigt M stlflpkrs

En n Tit-Si illiFIHB Haufe-steige Meer knappkett
eu- halft Pod. gä- stycken npa Ensskxklmgs Pause-san
wäga äan närmareH lod.-- . , . ¬

C

kat) · kontkdlleiadt wild är

22 . R: s om detär astsKarats halt. Tij uskaratsguld är ;
. ; wagt 4 gespi- ZA sk. "8 rzst Banko, eller 6 Ogtdr 46 st2 Rkäs
DIE-? - —t erded ls lod-.x- - « " «

s ist« si — e « r kan man äfwen, wrd Huld-des silfwersz

baue-or ten böra widhårdt auswar »er tjllwerkarety owälkoxrz »
Kam wara fsrseddesmed»’"mästarens ngmnstampek och contra-—¬
Kämpeknksonh ehuru -o-ftast" mindre-bar dettautfeende tx¬
fä wDa de Ecke äro aEt för fmä att rwnma deßa». " Deßutomx

uld TKarat de innehåxlcz .af sin wich Axla kotztrpllkxade silfo
geratheteu gro tecttonlddczzez d. w. s. de itkneheäa»k.: »af sitt

ka- j

I

«- ( - - " - Tabell,
under sfaststgkllda Fem Clck
en --derass Föpeksaår
« - kastade utsktjäsnmgdch
med hwars ut ång desäro owi

att- - från llmänna

Herz utwksar k'fdrßa Co- »
sont wscd 1837 ärg· bsrjan Kro¬
t sednare Col-umnen det« ärml¬
lkorltgen be-rättigade,— .- .

. f , ..— , Entlchä
- i s s sz — HEFT gade med
. . 1867 Erz Pvrjam tmderkiasta- day-Mk stutetxaf
Tde Utferfmngs« tell Maximal-Bewä-, ne R · Urban-.
suggetxälß Y . l» « - f f llda - "« nämdeän
s a .aen,- ngmgare Y« — ¬
· W»ä—r . O -0 . O (0 s. ; 1816 « 1841
.-i«.a Elaßm, estcr fpllda 21 ärL 1815 1840 «
je Claßsem af Dem som ,fpllt.22 är, «- 1814 2839 j
's« Maßen, Iefters fpklda 23 är ""·»18,13- —»1838s1
« »te»Claßen,« af 24«,ärs.ålder . « YIMJ . 1837 ,
«:id tsss åvs börxankkildä de,«" san - « « ¬
Jota Uttll ästföregäendeätets sem- - z
, te Claß.:, entiedtgas Trägt - Bewä- « —¬
i kargen-» Brandt-as sClaßerna ,pä «.sätt ,
Jom ifokierxk - - - « Jj « «
f( sta- Elaßen, Anglmgar as 20 år 1817 1842
- TazClaßem a A är 1816 ; 1841-«
1espElaßen, . --.,- - a 22 är 1815 Fisch¬
i-- Claßem ; s« sag 23 sår 1814 11839
»te-Cxaßen, , . . » a s24 är 1843 1838
J Ochs-i widare är efter annat«., s- " "

Bewäringen endtlediga8.