OCR Output

-«·-- --«;-«·x-.:-.E?T«-«s «-" » - ·--· - - T O-« --. ,

- »» .- . - ’ — - - - » « sp ; « « Belopyåetöj Riksögäldgnfktyntgär med-,-Zissror ais-Justierwa
» — - «- ; - — g H .- Ase-s- ise raxnen . ograo wen ra -»·or.« · » - - »F - . ¬
:»s , . « Z g Z « Z - Z Z .- Z Z .g.-S Z - Z «- . Straxt under det med bokstanvers-»fkrsefpa wärdett Baute¬
schs « H s-« B » « IT» IT· C c»f; sgg s spiediarjstar utsatt, huru zwänga .Specte-Rzksdalrar. för tedetn
EF-" « Z— Us« ON ON me wiss-»m- Vsss Dis-is Z a n ZU åUaLL . - - ’ — · " «
: Z O ÅD O O - O O O O s- G Z 7 tax-· »Der nya-sedekmyntet-är »ojemförl:gt swärarsattefterapa »
jxi sa, -.—E S- Z S g IS S S » Eg- Ts I II .fdr.faljxa,— ändetjörr »»l)os oß -brukl"igsa. Ett af- des fsrk
zsj VES- , 58 ;- s . ;- 5 s Z A E szz Eg- msta Fazmetecken lzgger 1 det mycket tunna, othed Einsicht k·
? . gis-N "N M- Ms W- «s«sss Mk Mr . g T- IE TWikmlxga »amplar, ellersäkallgdkwattenmazrkenz förfgzdda -« ;:¬
« s —. szoi O O O O O O Es z S Es .·Bpperet. De a- kunna naturlägths —2cke.synas,- om sedlarne
. z ·- — " « » «- LZD Z z « Istcm på· astznat zqu «er. Derföre hafwa Bangofullmåks
« z » — d » Jet- d »Es-J X » s « za» g . »F g «1«Ig·erfor»ef?r:fw1t; att k· ankens Caßosr kcke fäiinwstw its¬
z . åE’-"Z IS »F Z, «8 Is- g Z·»-,ss»« : dg« »,Fa klxstxsade fedlker»af nya siager,- ukan böcm föndrtge T¬
«··z.,;;.k; , ·.»9 mjspp » zw- END me II L s- -": erspstpckadejfedlar .:nlaggas,shwar ochen sedel för IV utk- z;
.;«’.- - » - - ss » c- Q M Z : , - « , . -« « z- , ? .s
sc . · Zwa E-. spat patzpersomsiangh x·så»heikassadt«szck ttll banan -nlem¬
;i.; ä« O - -- o« O o LIi.. O »Es-k- zs g gas,.fpr»utb2te eller nzsattnmg. Säwtda sedelsz skall -1— gis-Zorne 2z
jjg « å«-g-Z.Q 8 8 O ds- O« mz --..«- .Ji«:-;.P- «,«g:-. — ikotiagasz mastessderaf "t bekhåll sinnas Nummer-, vch mtdtemot :2-k
»Es ».;3--O d- o es A v- - Eg- » Z-- gis gjäendggsrtemellerSerce-Bokst.gf, deizemellaix Peäa besimi Js-;
. Z ZEIT ON « Z »z- kz » - «; «.- .-—»ijampel-»eller sigur, det »med- Bokstafwer ,u»tforde wärt- ;¬
, » - z gis-s gg » :sdet-1:Bgnko"-»Mynr, bei-un ramarnesmedz -«ztssror utsatpt »
zäg » « Z Hx Z- - v — Flgkthkiix"2;kks"gäld:kmynz, bsda hnflmnängtdegstzcifeerne «
E · k- -. » Z «- c: « . aspa e- nrwy ,et, »om sengt-.- ä er agan esvm Ew¬
»Es-, QFZs Z 8 Z Z Z Z DE Z »F »z- E spr- efterapnFIg, ellex färfqlikmug m. m-.»-- Ofullfkändi ,
— III-O xog m ais- zg Z EI- » « . sxedlar aj nya stqget äro lrkwcil quze geyast att· anse fåsow a z
ZOQP — Z Z « gs z -;,dele·s wardeksljösO kniedan de »tz1d:!xgt1vts, genom» anfdkning hos ¬
; I· - « Dass-s I Es - :.Bankofull1mjktige, kunna bkxswa müsste-. fs wkd·a de Ecke- ikro
q; - - - s P Z- ssz Sk- jszzärförämyckg tstgxmszdjytehuru sådantl allttd bltfwer ätfölwsi
". ZEIT . Z Z Y, J Z .-R « Z ZEIT g XII Jnxögsikingsgrnnderne fzr«fel·c:ktiga fedlar afgtzmla
z. - ng - "« ·, : : « - , Läng g »F »s Lager forblifwg de sannna soitthzttillsz - - - « » J
Is- S « - . - - sszzwzsggsg Z . J- spähen mindrekrfame oftajnog blewtt Fbedrcegen wcd fvw .
;;is- " « « g E :- ks I M ZH - s» Gmmg af arbetakzt silfwer, will man här anmcirka,att ett Iod
g « ZU V- O s- « V Fig-Z E IX ssg « 2,».Isd Kontrollstampel-·försedt silfwer autid är— wärdt It
. «0 O I . BE Z FUL- »