OCR Output

xs Ek«
s Pay-Bil¬

I ·«
( N—

«

Sisfwerbenninsatkiäes » Zwckr
Datern beröknad TM 32

m. Isiz del-er ef Swea Rike. —

Alla hätt ofwan uppräkuade Sklfwerpennkngar igenkännas

Axt-M Utsattk kleJWEtLstet Hom· Wapnph pä dergs kränsiym «
fWärdetzi ".cj;ff·de·,, ginda titl- förliset är, präglade koppasri

wrkkähaä Deremot torde det wara kämpligt tkipplysa, huru de¬
npa kopparstgxxearye beräknaå i jemfsrexse met öfrige unmi¬

«s i» Vater-s Topp-erst ie. F
Here Riksggsz säsqmi Nezike

as MzissertaI,- uttrpckande wärdåi i Speciemynst,·som ä dem-,

staut-HEFT Er Mräcküst kändkx Vch bshöfwer således icke Mir S

-«—. Its-t- . :¬

, , « ,. ——..k« .¬
, « » « ,.- ; .- .- --«- «
k

« Ko« » ab - amarnei wär-de mox Riksgkoj och Mot·
, öreåklfkgermynt och·-St-s5fwer KoppJM9-nt. sz
’ Sitswewgdownr. - Koppswz

-- « ,.« »Es —- » . " — s-E-«-;sauko.sp kRjksg:s« , » z e « «
I Tdds TIfkaM ZU 72 Dass-»Topp«er g sk; as 3 sk. ein-.- Ore ga. 12 styfwsx
F H- - klfw.-Sp—. Er its DalerKOppW j , sk; zk 1 kk.6kst-. ea. sdke ea. z;6-»styfw· ¬
z· Rwr Stlfwx Sp är 36 DalerKoppsarm » « ff « Er l E . ell 4 Ave ell "4 styfwx
? ; TM glfm Sp. JrY Dqler Kvpparvx Zi; To ) är, 6 ist« . ka» - gdre ell. 2 stny F
: » .dr Hklim. Sp. krsts Oder-KEPqu ; .—; ivfksp ät 3 rfsd « emxkjdke ell( -.1 styfw,Ä ;
z -. »R.dr Silkav Sp. - ar 12 Dakex Koppqytm - "- - De· M stömj sprxemz gf det nya Koppatnjyntet änd, lkkq z
; Rudr Silfw; Sp. är- 9 Daler Kopparmzk s ·. kom-. silfwermyntet,i på framsidaix prpddg med Kouupgensdrdjsz :
s -- . ’ - « « -— « sz « . « -bild. Dekunnazlikwäl icke förblMdas MED Wwemwmestf Amm¬

- II R.dk Stipr Sp. Er » öDaler igopparm,i« «omde af kllwjlligeskullc hafwa blifwät forsikfrZTdF-Lsasr3sz;
L- . s » — . , L- - « »k« - k- - «,, . negpz skzkjfsdan af silfwermyntem ci- sz A- . ,

; -— u Ade Sllfkw Sp spät Ex- Daker KVPPÆMV Tåtksgggnsxntemhwilka,i detstället- Pä-fxåixßdan häka order l

. F- I·’kad.k Stlsmsz SPO Er - spDalek KVPPUVM. sSkiainO ochweir;dek, utsakt ttsedszkffrvwmvm M 8k15f5k791’3«'

Bröstbilden .pä kopparnwntett tjir
menobeklädd pä silfwermyn e « ' v
fränfidan sstä dcßutcm Uppnedwända mot hwarwwraff pä kop¬
sardm men åi man xey vä» Hist-ed sz sz ff , , » .

Det nyaspzSedeljjtyW som, till följd af RtketsStändew

- Erbat-— päTökjande belopp i Bankosedlar,

. klädd mep manteb
Stämplarne päT »st- OF ji

f · J Y · da. attade bestrit« bfljfwit satt i omlgkwwkts
wid sedngste Riks g f . - Milng uppgä G :

)

IX

after de and-pas brukliga räknefättem "

,

» « motstäeride wärdem