OCR Output

» v-- IX -.--,.--— »Z« . ««..,-,-«-.- «.«»—:.,-«—«— « . —» - - s - ¬

-e.

! - Slfwerpennmgaw warde i «R«jiksg:s «ko·ch Bankonttym
« swr , Niksgts Rxdr fk Bank-t. thr st. rxst

Ottt det nya Sik fwezr--, Koppar- och« Sedelsmyn-s««-- J , .¬
» tek- samt om wärdet af kötstrolleradt Guld7j ; iStlst Sp är .-,— 32 -- euer-— 216 4t
si; » pch Sjkfwek ; .. « « « » « Silfw. Sp.ä;r - ·--z-24. szeller .- I . i—

— - SIttlfw. Sp. är —- 16. -ellerfl«x- Io. s:
ä menkge man till en bvrjcm mvili en kunde sittna nä--- . - « - « - « . « «" «
izxgonk Fvägighet täildsqtt tatttto förtätttttardetgfqtft deth uu mekai - Itz: ISilfsctcx SpHär -.-.-— IT; eller — s. —¬
-;: keins p omne wermyne a uppa a uru de n a : » — : I¬
f sgpåttrrstaniakrltity th sei-laufts oZkolka belyäknas,; geschmisseka 2314Si1fW.«S-p.är —-- 8. ellerx .5. 4
;—-:; « r bru ge ar man ane tmt att ora o « ¬
yet derom leeng följande Uppkysnsfng.p g« st m» s- Stlfwetpennmgcttnes warde i Daler Silfw. -Myn"r. .,

z- Det· gängfe Sklfwermynttjt ärt allmänhet aktwä stag, an-- « Daletn beraknad till 8 fk. Riksgt s, säfom ismä¬
z tingestt sädant, Tom bliftth Fr ctg ladt före år 1830, eller som . - land, Westergöthland m. si. Quer-. - .
---·under den«-t, och fdljande, reu tillkommit. Det förstnämdc

:N: dr Silfw. Sp. är 24 Daler

. R-; dr Silfw Sp; är I6 Daler.s
» N:dr Stlfm Sp. är 12»Daler;« «
R: dr Silfw Sp. är- s8. Daler·.¬

sp«-R:dr Silfw. Sp. är , 6 Daler. «

steiget bestärafthdyZ Rttdr, . R:dr, R:dr1-, k R:dr o —·

, åder Speck-. Det sehn-are utgöres aF 1 YOU-»si- It R: dr,ck:«
Ntdr, E Rxdr ochkt kk der Specke. Alla deßä Stlfwerpem « »
— . nittgars wärde mok Sedelmynt, efter de plika berakn.ngvt"ät¬

;; text, inhämßts lättast af följande Tabellert » —

Stifwerptnningars warde i R: gö och Dankosmtnp

Finon Ists-« was-sm- wm y¬

» tr « . « . Niksgzs Nde Its-· Banco-. Mr t. r:.t -· - · « .

· ISilfm Sp. är » « ekler 2-« 32 —- « .N: dr Silfw.Sp· är; 4Dalers.·

"? IStlfnk Sp- ät 2 32 .— eller I: 37. 4 RDV Silfw. Sp äk 3Daler.

E Stlfw. Sp ät 2.:-I- —- j - -eller I:16 -s—--» « It-.R:dr Silfw. Sp. är 2«Daler, ell. enPlat

: STka Sptär I IS. s ;eller —- 42.- s I ;:t Rdr Silfttx Sp är It -Dal.,ell sey-Mark
t Stlfw Sp är t --"-.«« ·tk1er »Es-« 33 es- « I«.-I Rdr Silfw Sp. är I Daler.

’ «¬

.————.,A—- ,