OCR Output

»Seide VkefYngsschaS Ei Utan««emot. Mike-us- vch Till¬
Ei jagen okänd utan borgen. « - ¬

iss 7 rs ÅMO EMEHF

i

Z) När någonxtrepommendtzrgdt Bref affänderspenningar « :
gör kgzt pä glla de sedlgif:, som mitehaftckkadst-R:drsäwärde nd - - s- —-»—.— - » « , v » .« .« .
ern-o wer unna upng wasnummer o a um, man wi- — -- . s · , -- - » -- .
Frefalleik»lelt)ckshändelse om ersättning wr de förkomne Sed- »- O Beteckuar Markttadeh TM Pfstä WA« III ZU W. , , :
4)« Den, ltiom ntfoxdranngnatns Mkka xpxbätåteitzfochtderutnr , « — , UU J A FULL-TM rww s U- z
pemnnaar e er penmngewar je za er· ra a Hve . - - - - · ssu 31 wikswa I. .- — - e e . — . -«; ;¬
- s-) Den,. som utjkär txamn p- Äost-Charstornej straffas all- ; ZBEZZVZZYUTZU 26 ankdpings 131 WHßxräsIJ -.. . »ti- s
warsamligen4 och den sont en sådgn ipauartigupptäcker, får — Vor Us- . s. sz3 Lommarpdssk s. 25 memexbyk ., 19 ?
so Daler Stlfwekmynt tilljwkdexgcillnmg - - « JVVH tgk »" . 29·Lyckse1e-Isk .. .«14 ämdalens s 17 ;
6) För. Bres, hwelka«i wtgt upp å till Ett och Ett fjerde- s- Yred zrdkSUkzmzk Mariestads z- 27 - mäxs . ,. .- A
dels Lod, erlä ges beialmzng endast o"r Ett Lod, samt för dem « Chri zanstadk T» 31s Nev» Kakix Kzstgu 4 Åseke kprkqplaw z, ;
ERTYZ PFØY kthjerdedeks th- gefaledes endast för tiäiLod-» , . Christmæ umk- 17 NhkrköpiLgk . ; sie-Z fwberosekps s 77 ¬
,o awrarei2.-amma—or an- -. - ' ·««- « « " to ili d s. .rer«». s s E ; «
7)- Enligt Kongl. MajnssNådign Förordning as den tZ - O BRAng Ähkg 4 Yköfgeßfä .-- . 25 WARRde " W
October 1785, modererasWostporto sä att ett-Bref, som wäs- — .·Enkakngi » —. ts· SollefteäM ." . «24 STIMMEN ) U¬
gerxkfrän 9 ttll «12 Lod,1nclustve.ang Förs Lod. . . Gege« ; .,· 24 Syderhamws , -17· -- , - T;
I, dito :1fxån 13 tcllx 16, assckndes för 9«lod. « « - U " ksjkkkz , ; Ssdektec . , . 12 ··- T
». . « He estad » ; . p ,
-:—— s—. --, Z tttm Iz- — —--— H lgd« , - . - Um to Weners tzrgk ». 18 — »
««-1·—-· ,-»——— « 0-" ..x « ««« « -s -j- f-. «
1«.- --«-,-- 25-tkll 28" -s-- —- 12.lod. - « 7 — - «- « «
-sz--·«-·"— 393 Mk -"- —" lIT ksds - ·« « s- « - sp « M EEZWJLN »si¬
« I——— ti. « ———1 od0" .. «,, L-..«fodml7«o ak) O OT» «·or« «e. CI

; ——-- —- 37 tzll 40: k-— —- — 15·Iod." - H - Zängng » .«» Ägöfthyk . . ,. 9 Pompeka O " ·

— . : —- -— —-41»-t1.ll44,3sp-—»- —- sä.lod.sj » « «--·; Tåchlmarsssf . . . 7 Zockmockf - « —· -. . s « «

F f ·— » Lt R- — «- 45 Nll Äs, j- s- -- 17 lod. - , , Carljjadzs » ; 10 pugelf .v . « 22 gkåtlutgäxs 02 ..

Ä -- Tiden iför intemnandet afJnrikes Bref är till kl. 7-, fdks ; . EkssSk « »O IT ZPTTISHZEV — « Vglan : :
Utrkkes Bref »t1ll kl. ,9-ezssm, de hwilka efter denuastidnu « ’— Gamka Wu« 's 32 LIEan «- « A-Skenninge—·. ".
gifwas, qwaxligga tillpäfoixande ppstdag. - -, « « GENUS-X « .« I ome X '. LESkättän - -.¬

« « « -. · Haparandas , 7 Lmdc krä- « . — g . -.
" ( · 1837 - « — Hedemoraask . L 1 Zins . ng 17 SMUV E