OCR Output

»

,.,.--»--;:-k««-·., ...,- ..- ,.--- . -. » -. « . ---.«-— L

De störte Planerernas Gång och Lyfnnde sz

År 1837.

: Manns nppehäller sig heln är«et j Wnttumnnnenz äri

- deer wid middagen d. 2349 Meb·r. och ommidnatten d. 30 Ang. ¬
· sann-aus synes bis-ständige bland Wägens stjernorz är i ·

Söder widmidnatten den 4 Mai. och middagstiden d. 12 Nov.

Jupiter sterng ur Lejdnets i Kräftens stiernbk ld till hör¬
ian nf April» dä ban omwänder mot den sistnämde och der

sj igensinnez frän medlet aj Junk. —- Han är i Söder om mid¬
natten den 2 Febr. och wid middagen den 22 Aug.

Mars återgår nr Lejonet i Kräften till medlet as Mart.,
bwarefter hans rörelfe fortsättesZ enligt recknens ordning, ge¬

"’ nom Lejonets, Ringsme Wägens, Skorpions och Skyttens

¬

stiernor. —- Han kbmmer i Söder wid midnatten den 6 Febr. —

-.—och bortikmntnes af Manen natten mellan den 18 dch x9 Febr.

Venus «a·r- i börjsan morgonstjerna, men blir aftgnstjerna

s::»,»efter den 18 Maj. och ist« längst öster från Solen den 23 Dec. « ·
Meer-curios som är längst öster- fan Solen den 20 Ian» ,
J 13 Maj» 9 Sepsts och längst wester den 2 Mart» 30 Juni« ·
21 Oct., bdr r sdrra fallet, under den mörka ärstiden, npps j
tackas någon gång om aftnarna sdch idet sednnre om nwrgnarnn.

· , sk. .«N.
nd CIØ «· , . W d:

» » , — .- s-, .-.-.x-.-k---ss -.. .