OCR Output

- Heime-s Kon· l( Höghet Mmfeßaij-:««C-ETRL0TT4 « « «
- EUGENI AUGUST-(-4stujs.;««-«-A1.(Z-Em- .
NAS Födelse, dsn244i2ki11753301 - - - spM 7"

zFörmörkelserq »

« sBliiud tre Förmörkelser i Solen och twå i Månktz, fom »¬
i sär inträ-ffa-, blifwa endast de häda sistnciuxde härsyulx a.;;—- s
Den första Månförmörkelfenharxredan höran den 20 pril
kl-. 6212« e. m.zs under horizontensz äftotali mellan.814« o
uksst samt stutarsdenzgk kl. 1V374 »s. m. »——.- Den audra böt- »
jar den —i3 Oct.. kl. -8 59««e. m.«; är tsvxakfråsnexotöy k-. .—".-. z.
till«mwgottm,Ntt-14·kl. 2z3- ochsstutar kl. 45«;» R ·¬

. — -. . . · - . .Tevck1»tenls bemäkkellxse.-s "T- ss — ¬
- "- . - H . « . - - « « « F Betpdek Sön- och Hdgtidsdggan G«Solm.« Z Upankiih

I ’- s« — « .- - » - «-, » » Y;,,;kz-»Saturnus. Zi- Jupiter. «07"Mars. IS Penns. PjMeki H
, - ( » . . . » - cariusk »C- Mart-es F Nymånx. OFsrsta QWZHMWU

» « , - , - - » » - - . , O Fuumaneeller Nevanx G SIan derterei.zx If Weid¬
, -; « — « , - z ureu. III Orga. ji kTwillkngs W Kräftgij. ·R Les-s
» « - » . » » s « « - ,jonet. F Rings-um Es Wägen. « M Skorpion. CO¬
-«,» - - H — ; » — ..Skytten. F Steubocken. IF- Wattumanngm »Es-It- ¬
. « -- · . - .» » » Ä " . H ; - - Ltfkamek f. m. förmåddagekj. ei; m, .e"ftermiddagen.— ktx klockan. »
- » -- · « - - « - szg « r. 52 Måneus· uppstigaydsze,-F qustisgande gehom .Djurkretsen.»j
z · '. , . « :—«s-s — ( Nedßvttning till efterföljgnde vchs )«Uppflpttning killkföregäss

, - . . ende- dag.s · G.st. Gamla Stolen. Wid Mänensj Upp- och f«
. , . — " . Nedgång tillhöra de utsatte tämmarne förmiddageu eller eftersf
j:·-. - » " — » - ’ -" " middagem alltsom de stä eftersller före F: Nod-« ?

IX

. » - . .,..,..—.«. Es
» ,·-» » » , .- . -, .,. . «