OCR Output

IPMMQH»«»

Comp- : Eakslsbamn - »Es-es Skollärmsm z-,»A. stdäem
g — Halmstad, bog Vokbjndgrm A. G-.’S"l«sdc"rbet;c1. EHersnissand-, » ¬

« bog« «",Consist.-Not. E. O Stmdbc.r,a2 Hierfan hos »wes I - . . . — " « « ’ "
» ,« Bokbindarm Cz«G..H-ög.ström. Hnddikiszalh hos Boks M .- » · · — -. « T«
bmdazien E Metzström " Wettersborw hos Handlandeu IN . « - · . , , .¬
».I B. Anders-m Efkilstuua, hos Handlauden»Ist-Herberg. zfzijss — - . « - . .
» Ewig-by- hos»sB-)ktryckareu C"edi-rmsen.., Umeå, hos Hand- " « - « s
I- zlandisn Glas. Päk.ksås,· hos Rädnnm Skog.1 «-Arb«o»ga, ho¬
· -;. Bokbiudaren I. Delphin. 1.Fddewo.lla, hos stkbiudaren »G.
-3 " Wien Weste!·wik?, hos Rådmannm J;"West«em1m«ks Enke.
i! Åfzvcusom titl- Allmänhktens ämm stLWe beqwämkighct«, tm¬
gängs inom Församlingarne bliswit — erbudcsn esnligt Knpgöreki

Teki »alla.- Nil-ers Kyrkor, hwarfövutan Bokbindarnkt Stei¬
.M"1«,.;I.zas och På Landtmarknadcknu devmedzäw fdkskddk-». Parti- -»;«-.
. PsTerjäW För— 100:de Almanachor t-- Grempkgk 7 dek »z¬
"« ; Sk» v . for «Ioo:de deo häftade och skumke 8 R:dr Band HI«
« « kontaxtt, steckan » « . z» « » z

-—·———.——-—-.—-Y , —