OCR Output

lnmnen derag

I« O

Och

giasens O O «
sa wkdare är efter arm

Födelfe--8r, fom wid
thuderkastade utsknmngspoch jspiedyare » ) «
med hxvass"utgång "-de äw otyzljorlxgen

ritt från AUmänna Bewaruxge

"1836 ärs bösrjan Tro¬
Eos-sinnen det ärml¬
berättigadh

n Entsedignss

« EITHER-¬

jSom under fasjstäilsda Fem Maße-: utwjxsar : forsta..Cv-¬

» vBanko för hwarje gåjtg sädantHöfwerträdesx

sp - »Er-Zug , TM

« Tiers häftade och Wurm för fyra Skillinaar Banko st: ¬
. . , . — s , - ’ )c·
k st..»kjoxxtmcwizes den, som wågxcr st«e»gra detm pris,ioch«wid
föxsalxmngen af Almanachor e; besinnt-s tsillika wara«för¬

— Akmanachok tkkl Stvckholmsk Götkicssor s Lands- o ·
HAVE-MADE Horizonxer «för.segrjag:»i Stockwin Dexkeu 3
Comp« VVFHCTMT Es SWLA Nygatan och i Mkmxtefitgggchox
- dar« ZLTZWWVUCO GOEHIIMO lkos kahandlaren Gleerup’s.
NVYVFDPMO hps Bowtxxdaren C., C. Forsberg. Links¬
Hrr Backstrom sc West::mn. Södexköpäug-,

GDFZLZJEWU I« G-« Bergwan. Gefie, hos Bokhaudlaren Es
I « TTLYEUFJ CAUTEWUG hbs VOFHMUIITM Js. F. H;1111mak¬
END APICZO hds Vvkhandlaren L. k-; . Berglmtds Nort¬
«MIe-" HLH HEUDIAIEDCU A» W. Schwän. Mahan isos Fac¬
ffEis-Fest ED. L.1:13dst:«om. Limb, hos Bokhaxjdlarne M. J¬
"s Im Ach GEMUPs MINISTE- hos Bokhandkarexx Bism¬
·Vk Vch BokbmdarensForßdahL Horcht-m hos M. BronelL

, kjomdareikH A«.Peters0n. ·Skara,- bog- Rådman Fern¬
Vms Maksssstch hog Bokksmdaren M. THE-berg. Fah¬

Ef lkM- W Bokbindaren A. G. Heusigeu. CalR-t2:r, XIV-E VIII-¬

- , , IFFådenth-»gade med?
l Wäd .»1-336 års bör·jau«,; Ums-erkaka www-» stutet af s- ¬
" . O O . « I . -:-«1« , l , ¬
de Utskrtfnmg ttkl Nationahweww n» är« yedaiz«
. Augen« . —- »«- I . · ’ - namdeatz
: Förstao Claßeu, Yngxlmgar af sfyllda Ists-— I 1840 .¬
- 20 ar « 0 O - --, O , v .
"Andra Eiaßem efter fylldg 21 sc · 1814— 1839
Tredje Classe-m afzdem som still-tw- czr - 1813 IHZS
Fjerde -C1aäe.n,« efter·»f1).ll«p·a· ·:-!3;s »ar» - ,1812 1833
Femte Classe-n- af 2»4 års aolder «-. -- Issu xss »
..Wid,1837 ärs hör-am da die-»sam«
s höra »M! ndästförxgäefnde Frexg FenF
, te Crass, entledigas Frau Benzo¬
ringen , , förändras iCLasevna på satt¬
fo.m«"dlj-er: « , - — . » .
- Första FCxcnszeu , Yngkkngar af Ase-se stkss Jst
j AnsdraClaßen-» . ; afs21 Y; 18191 1849sp
-Tredje. CFaßem - . . ai»22gr -..1,814 1839
. Zierde Exaßem « . - . ask-Z ar 1813 1838
chtc " « » f a 24 är 1812 , : 1837

UWME Zauber ö: Wskhlsp samt Bostrrcks - "
. » . «- « «- ,- EXZU P. L¬
»»»·t VELUVUO CAN-ade «Boki)audlixgrerx A Fryckbkad.
.» Its-« hvsi Bokhaydlaren decrgrenx Vor-Es- bog
nd.anden GzSundLey Cl)ristäanstqd, THIS Schmidt ö¬

.· « L s H »

¬

..- : J

« Enikgs Kohkak Majxsks Nädsgä F« « « ¬
« « . . « » x orordncmde af- den« co¬
- AUgUstt -1819, stolg de-: fmä Axmanachorna hädanefker för-(

W MED« Bisftade och skume kiu bsrsxde pri-: ·ka- kss s- ¬
« «- - . » .. « »so-neg¬
behosp M Vom Vettka RIFHDAISV och Sextojt Skillitxgar

f os Vokomdaren - P- J. Hamnmrstedt. Wadsteuasz lon «

ykjszvinO hos Direktören P. E; Winge. Jöuköpäng bos"
i Bokomdarne J. H. Nord-ström och G. Lyfäii. END-: hvs »