OCR Output

Yägges. Ickxasikxxeifyllas » »
, krändigt hälka f:kkkig. Lådogsna förscs— med täfk AktaUnde här-?
,;z«kskock, Das-) ställczs under —ka- hjimmeL När, Zgjlar endgksb
kortacktdkådsföse afsäkkdningen ffola förwams, äfwenfom nöti¬
de fkosa blåfwa stående öfwer winket-m anwäuder man dzxilika
fat exer Gar- som de ofwan anförda.- Påbottnenläsger man

ett nägramm tjsockt lager as sönderstyckad tgrf eller mos¬
jord, jen«3te-några frijka Kalnmsrötterz Joch derefter en del af
de iglar man i fatet wilx iuri)!?tn1i.1, fedan åter ett tot-stagn¬
och deruppä nya fglaxx Pä detta sättfortfar man att Lager¬
ska omwexla med texts-sozi) igqu till
ä, då det Werk-indes på wanligt wäs.

Hwarje uytt torfiager

hör ej päTäggas sörr äu jtörre del-en afssc förm Magd-a igxasss

Use- nsedkmpit, och torfweix bör end-Jst was-a få fuktig att den
XVIII kracxmiug ger :vatten-ifrån fig. OJZellan tsrfingsxen strös
med fördel några fkedar af«ett pul—iv«er, bestående af g- kolockz
z krjeas Wid demja inpackning «
mjdifean ettkärsl af 50 kamwr rytmuag 4900—5000 tgksmg
- intexrkiden bör fatet stå på ett ej-»:,m)cket lmst och temligen
kaut -stäxle·, der warten » likwäl icke kau fis-usw Dis-tm inpacks
uingsfätt är äfwssx diet bäsäalnär man försäixderigkar Mie¬
deg., Wid landtransport Tderemot, hwilkeu dock XVI ofz sur-mo¬
list mindre kommer i fröng begaanar man bekst linnepäfar,
gjordataf dusbel wäs, som wäl hör wara ren, meu ej twäts
gab med fåpa. ·2(..-00 iqlar är dethögsta man i en påse skan

«—förwar«a; och bäst är ätt ej eng demei inrymma sä mängkæ

Deßa påsar fftåla ej att köms på en wanlig wagn may Ijäi

drarx de Jst-Este argtingenTbärissWer köms på ett med fxädrar
Försedt åkdom Ich så att påsarnsc äro betäckm med linnewäf
faan helfå
» «bwm«andra.Diebs-Elsas jemt fuktiga med matten nr dummer-,

Graf-war exler For-ei med käly Elle-r bxunjtzkpoaxtemechtde M amk Dr Hm s · 2 z - s- .
hwikostuudertmtxsdsciukas detnagon dam,sxo,ksa.rr ellcr graf. I « s f s das UMr m Name arsnds

bätsefkser X ech- nedkrypsezx F køkdess , som-(

deß kärket är fykdtxtiE

lemnas meet tomt r«nm"1·

komm-J att hänge-Einsime ej att licsgaofwanpä

- ,».»—, . «- -W .¬

-,- ,¬

sen höra aua sjuka djuvznoga zborkfkaifags dä Hvidri tsakl
de frtfka spart THE-m .ksn·1?i·t»tag.,..ngai«:jc förder sedatkszexth
k for-Ecken vch hwarzesstagmlagges I sin påse, set-an de wäl blijfzi

M« Skulle Hans-Wien spVVM AW READ-IchEverkzkällassons¬

«mar"t-kd«en, fömvsscs twättniingen ibörjair en Häng Tom vagen-,

Mist-T ..kJW-A.!"M1«Iqs! sllser Ixswdr Dies-je dag. syka sspktkas eif¬
wm Mkka Vch bVkasJssclr bast det anwer alltfdkr windng

cömsas rpssarne och de begagnades twättas o tot-kas- wäk iiii
snasxt d«i;·a:ex «erkas. Man eszerfer då äfwg riogas om sjukd
kller doch-. sglatz sinnge- ywäslka genast bvrtplockas.- Nödqæs
man forthassa 1«g·lar Izstark wärms, är bäst att hwika ombas
ngn ioch da nedianka dem «i paßande warte-m eller förwara
dzm pä ett kyktgk och skugsgråkt stäilh samt om mitten fort¬
Hätta Man- szxtwffar såskwädcr Tbösr man äfwen nedssinka ps¬
faxne ellesr tacka dem med näßlor kikerdvkikh så att Mitteij¬

«sf hwilken iglarna Ursa- så litet fom möjkiat mä werka å
dem. Deikbastqjäden sdx dseßa biter försändning är höFk eller
Hass- och spamfor allt hostem om fonnnatrenstikna di- wida
rjktttare txztdgr resqxt Fllkr esterframkvmstem Hufwudorfakernsa
All deras jävrre podlzghex ligger fskedes vermi, attde mutigen¬
fgmlazs på en otjeulm t:d»då-de-störas issiirparnäng eller Staa¬
lgggmng, cxkst Ide- fkadgs wtd sielfwa fängstcm samt att de fisk¬
» arqssocp forsaztdas pa— opaßansde sätt. Utfättaudexxsför skadliga
Finger-. for hastxgt mnbxzte af köld och wärme-, ellfr af. olika

xoatieusiag medwkrka ästveirsofm bät-Lill. För act erbällsa godta

Igwr böm de fåtrgas om hösten eller tidigt om wären, war¬

«

tut astoßas wid insamlingem förwaras På ofwau augifxpe

LFsr att: bibehskla fuktigbekensi psfasnk oää k« S« - -: r) - · s . )
. v - o -. '« -· . ).Z1L ja pas-eres w
packnlngy kan man UTlana d1U.ren.t rödjnoßar Föres zfsändnitg »

wit twäktadeLitkst sccf kol- dch kritpulwret brandas -då-.i.squ2.tf-ss

ziiemmey fom lätsk kan fksada"igli:1r«x1-xe. Widhwarje weithin-g¬