OCR Output

— ——— —d-«s

des ZgMUe Uppkbölla sig- sättasxksethmma T·-»!«5kelte Web- ett iLeim ruin» ntidtutsibiidas, vckx cvatkeii,k,s«ekk?s2m1ma seist hwasrk
fide eller dylithoch uppsamka de Israe- fom fastgzsig wrd—be- agxame juppehällit sig, elier åtminsjdxze strikte- fjö- eiler regn-- k
Ren eller friae kringsimmm Härwid böx xwga — taktiagas att- w«;z:eu, ;Fz),1zkH-sz-, M mth z mde demf Uäm spllez f
djureuej wåldsamt GENUme - dså des·;oska skadkxäj ehfklru detv vch torfwen wäl -genomdräzxkes.Heute-stets jskäppas iglarne, fe¬
Eökst Ists-V RågM tkd gsthl dgle Ovdltgkjetsz Mr 11J«a17kbth—. dan man bortplockaxaila Ansa, och facetöfwerbindes med bät-¬
Mkdszmindke hkswäe fångas tglarne om man amvander en Eduk euer qrdf liWEWäYJ Tom sedan emellanåt ander tillspu

- « «

häk-, hwari nvß stemadt blod eller»andra djm«iska cjnznen bJM ’" Umges. Fett käjex "·f 50 kaxmor Einmapr detga wissryun
mit sumng och denqu nedsänkes Io- wattnet UndeV qugfsa ttm- " mag 4000 :glar. Äeo de tät-are hopmckade,,fastsuga de sig pås
wars tid. Dirnen fästa »sig då pa blodet roch Upppmzttas få jdgvarasckdra och taga Hätt skada.» Wattnet ombytes en gång i
med -läethc«t.- Äs-:ven.På färska köt.t;?1;cket;- medomss Opfequ wes-kan, och om uågra djur sjuknm upsokrypa de päs torfwesu
Lmdar o« i bwd doppade dtkkcuv sgm Pa M Lag TICdfcIUchs-t der de lätt kais-Ja ocd bös-a Bortpxockas. Det.:vatten, som wid. - ;
Mung «gstsngq sig .z; lame sechs-kam dexmed LTPPdMga sig». ssmsningekxCARL bist warst sä Läg-a tikl Temperatur medxdet
Dzsßa fåztgnäz1gsfäkt-. Huwa titoms andrasordekar, afwen den-« gamla somfke kan, ty igldrne äeodnstålige wid- hastig ow¬

f

me Pä en kngn««;ochoskugg»ig»plats, J Stistkskapkt as stUUH CL- Dim- fdr sinke: som ligga äsfkikda czch läksom wagte i· kärlem
MASSde matfpxjraderz I tgpjika VVUUTZSWU IZIE m» ngxthkä »Hm- upptczgna Jesui- med handen, ex, ezier·"ob-etyd!:gt sdrändrg
Yasigjamez Kczrleu tå Ei IDVUF HWVT UZMZ lanåvmflkadfila Hm sormx iqu eannas«t«k:ndg, kizimgm owns-Pa- mdxkjet stos¬
xprkwarmgas staka lUktAUDE EUUØFWAFVP lfoåfrkgåssvesfwiüdse ksg exxev stkaoppm denUonz fgrga wgt·t·net bkodcgtnochvsordrfaka
sahst-, fass-m mak- salt M« m- Da M« O - - :-izperko:« p-a ytaxy ekeemeida en smzinmsmde ou; sisamd Las-;- ..

satt diuren ex juga sig för,b,lodfulla, dä de aro ichrche att akkxxing af köid oih wärme. Jgicer dir-o friskey då de; trägt-a k;
fsrsäuda och att begcignas — » , o. , » .. spxsxxmmar förwmsade use-m mai-teu, t. ekr.i fnkciga linnepåsmz I
« Då de spM TUTEMTA WITH-CI AUETTPOO FULSUSE EEUIXTWLV Zätta sig sätt— ock)-chst tillszsopa, geb-, Uär päfenueksfänkesi war- .
« erhålla dem att de gen-»Ist knu-na- "formnda»uem «txll Tyrialp em, fkixja sig ät, göm iediga röi«exser, samt söka krqu npp .
E - uingsdrtem man ».n;:sdgsgs« Hort-are eller lck1!gI«-"··ttd- EITHER-a fin- kärletx när des-; med banden upptagne ur 1vattnet,i)sopdra- LIJ
förwara dems," torde bsöra namnas huru dettg chst tpexjkpak , Fa fig- och sedan Trag-Murg hikswudändaw när de äro tyd- E
Tes. Mau-«"begagnar bäetkll ZTUDCV .,sO’-’WPM«EU WVUUVISZ WA- -«-»zigt«tizipiattade- ej rgmdade ezäer kmxtigat när de Lätewfläppte E
de och mkd Heut warten, es stxtedlioct eller and-»Ja »t:ll-It1cr- Es Meter-ej fjåmkamange,s..3i»1sk Weikssinzxzsimmax när wattneh - T
wälszurwatmäde och«tve«idmde-»jat,» samt euer tradlgdor,, los-n »Hm dec e-j«««är för :m)-·«E«et, sammt en Jedwng färg, ochI gan-. -1
sättds På ett swalt,-e1 Qllt ssvr«!;I’-st ·»stcjlle- Ver »Na fMW kga siemmig deRkassenheh samt när itzgenowankigeåxer skämd E.
nmude ångor utxvecklas, t. er» I ZU Wid- WVV ZWEIT- EUCV Lust keine-es Deremot bar spika anledniijg mistänka sådana E¬

sL

Man-W Fam börtwpxxllE wem Lippe-b Ich HEFT-Zu spsrsedx Enedi LHML stiicäkgen dem, Eswitdkjswilkastere dädaantxkjisssas ——-.-5,Z53. L
— en trädtapp- VWMZTUMZT thethd FAMng XIIWPPWT Imm- i""skället för i fat om sommaren sörwam iglav i träfe-lä¬
I faten inlägges lagerwxs tilx ähvxd bganjort FOYIODMOSO J«dm:,;fylllas des-a, sedan de inzvändigt« Mwa kdxade och «-re- i
euer i brist as bxday KLEMM-» EIN-Zet- pNaWIk W- O« M Ode- med wies-Hord, Lorf euer leea, bgwgrä Kalgssxusrdtter iu¬