OCR Output

Lwchia » · ’

" - Deß-—-W

wa tid ster- annim, och i synnerhet ander loppet af- är.«i834, —

— ser härutinmsns torde dersäre unf wara påkallade sdä den rä- ,

X

Oim Blodigkars sfåtägsk och kförfcändxjägig.

id läkårkonstegsutöfnkng sä ozxmbärikga Ums- haf¬

blifwäi allt swärare att för Apothekens »beT)of,-i större«m-Zingd,
till köps erhålla. Detta bar troxigen mindre singt-Find i bit-d¬
igtartkes tjlltagmnsez sälxsyntbeh äu i allmogms bnstakxde yåg
att knsamladcnh dels till föije af det beswdgrhwzmxxed den-·
tm förrätmiixg ofta är förkuipp.1d«, chij «äjweit,«c,.anl,edning

as den Evradödkigkjetm bland deßa djur He ojz xmder der-as

Eyttningsfräuenort till manniganme Clzktxjgen Liszt-m aj dzet
nog låga pris, hwartkll de oftakblmvctsfsrialdæ . Onllmckkzg

ftmfkap vmblodiglarneslefnadsscitt, fängst och transport, Ia

stundom äfwen om der-as Yt1«cet·1·de, har h;ts;ivnk5«saklige:x·för¬
mucdtde förstnämde af; deßa Gegendeer Nagra under-kamt¬

dande igelbristen fordrar snart afhje-Epa:1dze- och detkajynes
böra wacm att förwänåa, då de som Ziga txllsfällezaxt·»;::z.1n1!a
iglar," is« grlednkng af densamma kunna beisixikua ’en« bame be¬
taming. - - « - z

ondsgeln igeukägmes från de— Efriga hds oß Erz-komman¬

de-igelarterna gimom följande kginnemärkenx Deß färg är.

ofwan swartgrsn eller bxungrdxisäksied 6 Anala- lätkgs gåendex

rostbruna elle-: gulhruna ».,räijder, oberäknadt de, mskd deäass lika .
färgade sidorändema»z--—:T-Mder’ är. den mep« eller zmmdrk gntakk
itig medj ftvarta, otydkigt begränsadestackcm esUer«kwar·kz1k¬
tkg med gnch flätkau Wid hufwndäudan är buken allttd lms ¬

Ich Mot sidorsna fkäsasrtaktigg Någofu åxtg fräffas i -de«g1-cla

rpggrändernas ställe fwarta«räuder.- -e— öfriga Swenska Eger¬

. exxntpcket -d;·-Upa, af kärrwärter,
i WTIXW WAHEM Msd JLETIPBDZZSW fåjfezMi dämktxsim kämwa
» Ema skogzszoar ori) moron Hat-I wisan gerne i"gt),tsjau till

ßa männgfångasz om wäre-n
gekletf äfk-wa»der, och dkt F« wunerhet snär Wien är warm och
:jsixk«c-2sg»s:,r»dzvxnd ckxcx windskilla isnträfan
swal omthgksrc wxd fdrsändning och fö:«waring, äu de som

v-—-s ---- —- — «¬

- »Es-Mkkaistsgskerisitdeb Vch siäckarfch Meiss. Modkgsgkn mzx

pkkkzäller sig t» de sieika dklarize af- riketz helft i ställaståendh
kamst-r ath ngmi:8- bei

nä¬

och med någon ttd der warmer redan uttorkat. När kuftm

: är kaxx, stormig och mais-n- ddljer him sig wa::s:igen«,·".disk-einst

er han ikkart wäder und-er wäre-n socb sommarm xs risse-Efe¬
och uppkommer merke-Weis före spåIe ezxer stark-are stossm till
wartezwtam Om hjostm nedkryper hcm i bottgxen der hangksfs
werivgntrar—, Ich saszmkt isfen fdxjande wer bortsmäkt franz¬
iozzunseryczy Heer-, ärde ges-TM läsig och sinnst-,- samtchr
Kg fix-ask hergefåexu Äfwkn - oms hösten fördäfkhcin går ? winke-k¬
, Hwaxa Hirsch-»Im kner gin» wmligr rofzgzärig. HekqgkäggnkjtngijDELI¬
szr : Essqu ach korkgar sedan under-« sommafejr --Hw;1"«i«je iszes
«—ct!8,gkr0;vcdz wettenbrynet i 12.:·oßa.-ellertorf eltrller Iris-: äsLi
tum Imng Häng-a- för Linden-Je LIABLE-»m- gråhrmsm, swamp¬

-1ika-ägg1ms,som Vwart ochettumehäller 6———-.2, still-an isum

M -Wid«5—-6 är hat« igelu hiumitsinmädexstorlek, wid 7—«——8

. l ··rj«.1r han ,,.para sig och upphinner Dtnsigxßone 20 III-s- äldmn

., As hinde ofwim bxifwät anstrdk inses Mist-Akt igsar i stör¬
-och soimxmkisn helst psöke storm

Deåa iglar äro lik¬
ssaxnias om höstgen efter stutad pgsrning och äggkäggning, och

istist i den orikrigt walda infamlingskidm liegen sasnnolikt en «

»ej»k)Iskfwkfdyrstrkerna till deßa dimss Tot-a dedxialet - ära
fol:er«sz«i«ledeg,» act zu merfåugsten omthöjxen kais«Zverkftsllekzf
destgifrafkaxe tglar «»exb.öiller »unm, Ich desto käktare Ist-a- de

yanda Fig-· alldmfimzd e»n stark-are wärme då ejkait infrässa
pch yenkggtokmverjæpa muten-. —Sjelfwa fängst-en förrättoxs
Ianlxgetx spa det«fa:t, att — sbarbema personer gå ut -k-s:w"attnet

II
-.... v7q..¬

»
k
k.
L .
k
;
k;
f

I

...-.« sp. »

py-»» —--».¬
,«-.

-«-.s »T- NWWWT¬

»F ¬

.»,.« ...,..,- .·. .¬