OCR Output

«. ·»s""t;" « « ««« k» »-»»««.»j , . v »- » « »
. —«- .- .f » »
«( .» i— - -- -—s «- ..,.. .... .« , .. -- s - - .
«««

.-upsq.1.ak——T. F. « -·,- s H
F., W-- « -.;

O .Th»«e· « « » Z
--«Maßbascken, M. Th. . ¬

- san-da- kakikL Leder
.a«««

. cyelleöhrg »T. F; .

« III

Verm-IT FO; «

Troa ——-.-T F-. « Wiss M. TO J s ·" E.
— xuddcwcnaz Mo Th« H Æsbp, To F.« — -JI.0- ,
X · Ulricehamnz T-. F.» —- ·- « .. .-«- —. ·

Umeä.- Tk F. ANde FÄ U.

Ist-as TMFHF «
m- , .» .««.’
Äneissekkj is. —
1Ås-«TO«F0. Hi , f ¬
Orest-h M. TH.

Papst-eva, 'T« F;
.Wa«rbevg, T.»F.—
Warnäs, M "

« Wgrhokm - F« »
Wennersbvrg,. Mk Th. z
Wem-anko-. T.- F. » -« «; Höre-grund- F-. - .

Westerwkk, T.F«. L idsterfund,»T. F.
Zweiter-äs- M..»Tb.« -— råsthaxmmar,.F. -. ¬
— Brefxilt Norrkge kunnassaffändas waevStrömstav,.

«Qp»s«i.gi"x9s« PL- 90« O

ps¬

enpzsqusbcdmoosos Hans-O ad

«Ca·""rh·’tad TOstersuud eller Haparaudaz- alle efter ä desammas « .
,tecknade,Adr-seß-Orter, och upvbäres förshwakje Lod Io,.Skill-.. « ·

. . —Bref tilldeßkand ,och» Finkmjtid charrerascpå Griflexzamn
eller Hapasrandw ochbetatas jdsr dem som fändassofwep
Gristehanm 8 sSkill.,« samt fsv bezw som-«U säszszftker Hapas

. vakxskochIFiU ZMer MMöhämn hftkömmanw Biest I
issas af Emottagarnse nted 5siSkill-«-« vch de öftper quaranZ .

- .- da med u Skiliingar Lodexx s—

VIII-Lill- ocsifrx Dannemarksbefasagsney m Sk. Lod. «
. « » ttöerpägtelser utu·r. Kongs ststthzdmngczzk: i- ·
Is) Angel-eigne Bref fär man k- fpeme recommendcxadex

· vch erwer genas Qvittenss.

, IT