OCR Output

skepkkkpck "

’.— Soqtjs Lindkrs ·"fast23ällda ¬

, s«rikksgen.» » . » » ,
» Fökstäå Exaßem ergkäjngckxjaf fpllda ;
- -20 r O .----—« « .".-; Hszp ·
« . Andra: Gase-Ist est-es wilka U, ist«
« .3;.redje-Cldßen., af dem-Evas fyxttpxsz Zx
Werde-. Crassus-, : efterjs fyuda -2«3 zir¬
FZMW CTASMjUf VIII-g Ader-, .

WTF 1835 äks bät-sank dådh Tom

- - sz Dasseer ,¬

Fem Elqßer Utxåisar «—·t förstacsii

»zatt XVIII Allmäjmg Bexyäringiju FREESE-THEA¬

L « Enligt KonglzzMajnss Nädiga Förordnanpe as dinszko
-»Angustzj 18-9-, stola desmå AxmanCchoPW hasdanefterfdrk
stscikjas häftadesgch ihn-ne för wra—(·9ki«1112!gar’Ba11on.Sp.
«-stx)cket: kvmmcmdess den-- fom wågac siegt-a detta MS, vch

WANT-I WINDFAHNE-· spm wid IRS-IS DIREKka Lwid öriiljnin en -a sMkmnachor -ej besinne-g tillkkawara
i END-MARTHE ÆMZIMLS ·DC2.«TI(Ls-2«VIW«CMIMÆ DIE EITHER-- Körsedg Lied håftadefsich start-IS tin berdrde vrisxsfrzrsköpa¬
» kf Med hwch utgang de greiomlkoktlxgen ,berat.t-ngDK-jzz : fes- beh·of, fatitiböta-«-Z;Jrettiotre Niksdkslekjoclx Satori-SM¬

,».«-cingatfs BankofSp. för hwarjesxgång fässdant öf·1verkväädes.- ·

- , . Wid — · k835 » årg Ists-Tom txnderkasäas

de Utikrifuiug tills Natioml-Blewä¬

isöra till mistföjsegående årets Frem¬

1te—C»kaß- endet-igka från Bewä- ,

Födde fix-J
-om·« ne¬

daufkisifx

z,ne, är. :

;
Entkedåssp . - . —- , — . ¬
gade sue-J Almanachor «till StockhptmH Gdtksjizborgs,»thad5, och
flam- af HHaparandZI Horizonter ssörsäixaö:« i Stockkzoxmzt Dkleen sc
F JEAN-. Bokhandel å Stora sszipgatanv Vch t- Mtntttermgs-bo¬

ncdam
«.,Tdar-ä Malmarne.· Göthesorg, bog Bokhandlaren Gieerup

1814:

— 1839 zdos Boshandlaren Graak. Söderköving, pos Bokbsindaren ¬
Iz8131- » xfszsx «; A. J. Hammarstedtz Geste, å Bokirpckerxgt.«YCarlserzkm
-gsk2 ä 1837s z Eises Bokhandlaren I; F. Ham:1:a-rstxk·and.. Upmka, hos Hok¬
ikskks "-·,-T--183355k bandcaren L. .G.s Berglund. Malmo, bogo Fack. c. Land-¬
« . ström. Land, hos Boklzandlarne M. J.Aherg och Gleerup.

1810

ringen-z förändrasjCIqßeMkj PS FULL

Jsuämdeiårfx Z

IfsNorrköping,-hos Bokbindaren C. C. Forsbgzkzg ANHANG¬

· HIBSZTJT

ForßdahL Ostebe hos M. Bronellx vaöpzng, bog
jtektören P. E. Winge. Jönköping, Vog- Vokbzxxdaxzkk.J.,H-.
: Nordström och G. Lyfsw , · «
. Peterson.s- Mariæstad, hos Bokbindaren M. Ti-llberg. »Fab¬

fonj pfölåerx , - « .. -. . » .

, »p. . « , , .. . . » . « , · — ; jun, has Bokmndaren A. G. Heu-Ken. Monats-, Eos-Bos- »
Forstaskxtzexp Ynzgcmgar gkf 20 Zt Ists-) 18440 ; handl. Zauber sc Wählim Carichjd, ;hos" BokbmtdlMU

» LTUDW Ewige-O »- » UT j-« Ei 1814 ZEIT-Iz- A. Fkyckbrad. Werk-o- hixs Cousist.-Nst.-S. G. Meng. ¬

- Lebte-»Cme TO — » « « ak! J? THE-« IEEIZ XII-s »k-Borå"s, hos Handlauden G. Sundkeåu Christianstad, zhos «

« sixepdeClasws . . .sz. ax OF et Idls 1232 -.Schn:idt sc Eomp.ss Carlshamn, hosBokhandmregt As «

Fsmte EITHER-« « z « M-« 24 Tr- 2 1811 — WZV , .T"Wideken. Halmstad, Isos Bokbiudaren A. G. deerberg. ..

» · Och sa wwaseår exter lannah - ’ ishernösand, hos «Consist’.-Not.»E. O. Snnd"berg. Hndiks- "

- ." « - T · -·— wgkh hokz Bokbmdarpn E, Akerströmk» Wetter-Morg, Hos ;

·« VII-Jersey hos Bokhandkaken störnståhk ochdekbiIIdare3-I- «

Du

Eksz bos Bokbindareu H. El «

¬
II
I

HIM »O Ets- s .’ « ..’

äs¬