OCR Output

gez tue-n des-sa« bsr ej bindta htvac deh« en ais stdna dem
ander sattnntavttdet
Ttadrat, Amt-, hierpae ach ttpoe sä et· fang-te ek¬

» ·· Les-« ddsdas fan den 15 Mats till den« : Attattssn Stock- ·
« sker för· sktogssoaek cis-d alla tidee as Esset fdrbndna att be-«

- gaagtta, tsttont i N erstand ---- Rapphons sa ej san-sag ellee

sktntas andsa ttder af at«et ein«-T fan den 1 Attgttsti sill dens¬

·1 November —- Gtagandeesä ejskjnsas srån den 15 Mats
tell den 1 Istksz män sstacksogesn btdilken eist-seid sont «

sessts Ast på bo dsoda bona eller m gar eller förstöra ang,
des tjtå waea as htvad diese ellee fagel sont besti- bwilken

sill föda kan begaanas, esr i allmankoet sörbndetz ljkwesl ist«
- enT sparsatjn äggtting ttr bafsktzglars bdn i skärztåidett tsllac

»Im bewarande asf Lemmngar statt formt-den«

« Cz id sit-re ttssfallen tmssas soeben eher s sjoar deh was¬
ndtag matkwardtga fornsaker, äsdtfn gammalt nnont essess
·«T« arbeten i- ausd, s Inder- Papsan metallz, Amt-a esse-s ·¬
« dea stenarter. KozngL Förordnsngen as d. 17 .1p.ris its-is j
tdgar att Upphtttaren böte sadant ftond täll Kot gl satt ¬
Zseh Kronan bentbjttda, sasitt fiel-f ellzer geniom Krotwbettente s
« samttta täll Kantmgens Befallntngshafwattde Kandsetnlt
astentna, jemte utttetrastelse hnru och hwar det Ass¬
»Es- antcassstds i-— Jnsbses syndet, eshasset ttppbtstaten deß «

ten sxs r- Jordaane sjelfwak Allcs wfdzuk Ochs UNDng samt F nlla tpjärde ach en atto ndedel derofwet, i annat fall bltftner

. "deea8«ttttgar sä derentot tcke blotk dodad aslka ttdetf as året
,p"ä; lofatsttten mark-, samt på htvad sätt sotn barst-— blose tcke

need gtlliade Einige-wär- txt-an besalajs aftven sdr des-as dds

- dande ptævtter as Jags- faßt-tm

· htttstdae äro färben-tue ttll attgtstvarett. ·

För- dfwersradelser as jagt- stadgan medesst oldslig jage

· est-e Frage-c bbserso detas häkftett tillfallee angiswasem santsT·«
dettemee alstsd Ende-etsattntng till jordisgacen, om den för- ·
bndna iaaten skett pa andca enskkldas andr, men till jagt-:
«kat5an, am den tvaris anstand a keottans

Bwttfottttan äftvem si fetsittatnde fall, bößor, jagsttoa geh

Ett bnoae ager ass:
t deßa ntss gdra ätas. « , . . ¬

ellet eget btntäde,

,’,k

des koänadssrttt bottom ateräcld --— che de forttfakerx
sscke aeo sxaf ades tnetall ttnjdfär den dem sannst besas¬

ing s sika män- ettlsgt berakaing as htvaeie ftondg tsosesettx s«

aplsga wärde. j
Den-« sont stottd stke angtstver utan ttedsmalter, ttndans ,
ljer eller sitt-- andra söt«tottcat«, stau, dä sådant nppkäckt
ltftver, tnista htvad deraf är s bestall, och böta dtzkbbest ss
tocket som ban ttedsmals, ttndattddljt eller förtottrat "
Äktehögaro stensattningar och axla andra pä marken ht-;
tiige gamka mtnnesmäekem fä tngalttnda fökättdras, rab- —¬
« s euer förstöms på atmet satjt an fojin ofmattberötde, i
sia erkor til-lata .glsga, Kottgs. Fotordtttng medgssxver. j