OCR Output

«««««

II

vom-;¬
« « get begär bToåI eII IIIIgchII IIW Isort, feed ander siII fort¬

O

Om de forselah LakkdemamIeII kaa wäIIs II

ca seg af en wärdad jage, III-III eII sådap
IIIwagahrIIIJas oeh thad lag-arm i der-J
· ta affeeeede foeesktthva «

V f

Swerkae he IIezsprIIIIgligt danadt Isll uppe hallpert fdr .
kn· mängd willehkkäd vch har fIäII äIdsta Ikder der-as warst «

Iippfvldt. sagten har IIÆ utgjoet eII af wåea förfäders

föeIIEIIIsta IIäriIIgar och eebjIIder anIIII stora fördeka för ¬

LaIIdIIIIaIIIIeII, wißte haII blott att rä t begagIIa stg af den-.

«- J ßera af prevknferna drager han sjelf iIIgeII IIIIIIII af det
« wills-E råd, seen siIIIIes på haIIs Kam-; i aIIdra föIIIeIe haII ,
Lettau stoIIsaIIIheI oeh IIrjkIllIIIIIg. Årligen IIIIIIikaH III- —¬

Sängen på IIIIIIIgt wilde, och eII Ivigtkg IIäriIIgggreII hotas
med IIpplösIIIIIg. thIIeII derföre tilj nägra ord; thikkas
Iecisvärdeghet ersaneIIheIeII sIIaIt kall beste-Erka.

Fördelarne af en wsrdad ji«-ge eiIos IIIIgefäe de sam: «

ma, seIIII af boIkaIIssksItselII - SIII bokkap IIIeIste Lande-IIIan¬

-«« sIIeII dock sprwärfwa deII fordeae Meißel oeh föda. Det wic¬

da Free-, soIII siIIIIes pä haIIg ägor; III« tedan has-IS eger

des Fries-ver sage-II fassede festsei oehx kIIIIareI fes sjelfII

A

pTaIIIIIIIIJFtId oejh IIrkakIIIIIIIg dä dei. hefsatkas

’«.—-s '

äeligass afikastIIiIIg, hwilken LaIIdtIIIaIIIIeII hari IsiII IIIakthIII

beräkna och sIIIåIIIIIgoIII föeöka, IIIIIter haIILs ffecf en fIIIId och f
: wäxfInakzlig föda Deh Pan till falIt hållII sitt okwerfkott DeII,—
H IIIIII sjelf sakIIasr tid ych falleIIheI att wIII--lagga- sig IIIIIjagti

IIIIghöllIIiIIIIeII, hör ei dperföre gä IIIIste om IIIIoIIIsteIIIa af siII

jage. -.H.III IItaIeeIIdeear deII III IIIIßa är, skoIII Denk-et Te I
auan ländex och som hos oß förfaees IIIed rattkgheten aIt
sifka J FrankrIke och Tyskland, thka a länder eins III-ve¬

ket mer-a odkade oeh frIIktshaea äII SweIIge, hålles jagten I.
Jhcflgw derfdsre att man IIIseHr deß nhefaz pchzfölIdeII The-eas¬

,a«tt Iagtpaekeme thmla af wilde- Toeh ägaeenellee akeesns

daeoen kaIIIer IIeh fäIIgar i IIIonI tId i IIIcIIIad.- SaIIIIIIa¬
- forhallIIIde bör IIIIesäffa hos oß, IIIII wi wäre-Ia IagteII IIeh .

wgaxägga oß meIa oIIsI deIIIIa IIäeIIIgsgeeII.

Iagzeen was-was oeh upphfelpes, ·c-I«II KaIIdtIIIaIIIIeIr
«foI«aIeIllIIt Iakkeager 2:IIe hIIwaIdIegkor fee-dar Idee Ixsyew ¬

gez wellebeädee for-- rof- och fkadedjmz lememe der eII
oseörd erd IIIIder sin foetplantningseid Den föeea Ie¬

ges! II Ikppfylles, oIII man med ihärdighet shkee IeIIfa landet¬

fes-Lin rofdeIe oeh smeirre stadedIIIr. ForekaIerr I detta fakkl

« Es sakIIas Iekez de siIIIIaH meddelade I stera trhckea Fristek, ,«

feIIIj allsIIaIIheteIIi hae aII eilt-ga» KIaftteaII af alla IIIngIfIIa

seite, att III IIIkI rodeIIreII, bIdeager IIIeTheiIIda IIVIIIokaIIdeI
oIh dödaIIdet af deßa dinre IIIIgar I deeae lIIIIrx
;s·. laeta och IIIed IIIgeII kostIIad deIhII IdIIa siIII bkefwe IIIera ,
ask-Ums hegagIIadI, kaIIIe aIIIaLet af rodeII eII bethhhge

Om« detta

Asf jageens .

» »W- I e-«-»-—«I-..WM". ed- etc-.

LIIUWTMVJ11U« Her-.

«·-·.«: IIII ..»III;»I.I.I-.-.-.I-» We .·"

f « '
MI!

« »I«

O , »
sieh-III ««-’

INDW -« mAeEIII I« e«