OCR Output

szf22 Sädcme Bref

, utur penningar ellerpenningkwärde tagen

« ·ivarfamlsgen , Ich

I Jdedze S L«od,zerläggses betakning endast

«¬

, utgifwas sei Man emet Mittean och tm
Ingethokpcknd man-bergen. - s .¬

- gqu her hgyneä alla de scdlar,»»sem innehafwa 5 Vier
warde echkderutöfwer, kunna uppgnwa nummerech datmm .¬

då man wid förefalleu

förkemne Sedlgme anhäller-.« — . . —
4) Den, sem utfordrarsanmms Bref, uppbrpte«r« ech der¬

stmffas ktll lifwet.

S) Den, sem mikäkf Raum på,Post-Chartorne,strassasHall¬

r 20 sDaleV Sklswermynt Fill wedekgsxilning. .
s) ör Bres, hwikka i wegt upng ttll Ett. ech Ett- fiere

« . fär«-Ett Lob-samt för,
dem af Twa echEtt fixekdedels Lob-— ttk
Twä’-« Lod-, och sså widare c samm

. · a ..förhåliande. —
7) Enljgt Konglx Max-its

s) Nar uaogon i recommzezndsmdt Breikäfsättder penniiv i

olyckshttsndelseem ersättMUg .er de

·den· som en sädan wanartjig 1cpptäckex, »

akedes; endast .- fökj I
Nädiga Förordning «af den 13»»¬

F« « ""« g« . -«s L E« « ’ E. 1835
«( -- . «--l — l .’".»

c

h

sjBergsM

AkteidsjaxxxHDAX 29
Amka Kepmg » LLZ

Bezatsde .-"
Bredgård i StrömH 5
Christinæhagmzk ( 13
Degextforßj . ,. » «
Dufed i Ahre;.- IsNerr-k·ep:1ng- . » 22

Es · «-»», ,,.————-.¬
———-—.- , »¬

-E—ss- «—k-:Be»tecknar« Marktkaderj ssomk påkstä ·l«’a·ngre-»än en dag. «

«,-uii ;JAN51—I,A;R-IJJ· - «—

13 Wissterwikk T 55
28 Westeråssks »Es
« 27 Wimmerbps . J 22
Weiseka . IIWHLHWMUF -¬
Mariaestsjdsu -·. LJYMÆ .— . isgz
EVEN-Karit- KUKE izAxesle — kyrkepxaess 8
wer¬

Jönköpiugk ».
Luxdesbevgkssp- .—
Sommede «

· 3

L?

IHS «¬

c

s ·· ’««s. its. . 13 Iöfde . . "« .. 23 reier .« . 20
-Oxtobe·r 1785, ,1»noder-er,as Postperte fä, a»tt ett —Bref, fem JZ - Fassij » gzzifgsllestezk .« 27 Uerstmdi . . »sp,js
mager ifrsst gtczllquedz mcluszye afgåkforsssod .. « — » Hellzstzd j-Lixjkj,ip.. : zderhomwssz IX -sthammarssp .14
—-—· I--d1tor:ft«ans13 tLIL 16- Mkde for. 9"10d—· — l « Läu-"s".- ;,·. --«E-!csstpdertkelieils - L« 13 « - :
I —- — S lgtjll go, — — —- 10 lobt »E, ’- X . » , , sz , , d - ' — H ,
kI s—-——.—21t3ll;24-,--——-—· Ulold ’ s- . Uti FEBRUARL ¬
" ·1" —- -—« .-T-- -2-5.ttll 28",--" — -.«- — s s2,lod. » , — . " » q« ; « . - - . v
1 —·—— --— 29 till 32,- "—-— «- — 13 lod. - k ArbogaV» . den CSiiHefwaR . . -. IÆzgtuna . 19
is —. —- -,-s-33.-tiu 36,- —-— .-— i4-Iod. ArjepkoegL -5 Hörbe« « is . ' MWW -- W
-x ——-— —-»’-— 37 MMOI — 4 —- i5 lod. «-;-— ZJ CakntaH . 3 Kongecf . . . 13S«kara· . Js?
-1" — —- —.- Hi till 442 - ——« -.—E—- 16 kod.« -« » - ? Edelstng . « -10 Keugsbgekaaß . 25Skkmzmge . . ski¬
l — — — 45 tm gis-, ;— —- - IyloT c « ? gyttjstzanstadk .. Asgsjhgkx ,.·»« « ZZ THISan - 9 -1::.
— « :—sz. «- « ·-" —- «· f, » « · «, «: ·" v« .· .- - s- VIII « o.—-«»,«- s. -. s « s - «
» Tiden förmleqmandet as III-takes Brej er .«t«:1z1- kl. 7,». .- GYFM Bysp « « Lsnkzgzng » » ,7Mug.,säz, « «
för Uthkss Brei t»:.1,ljkls.9x.e;III-«- de hwtlks Mk deM Evens-a ; -. gesetzter-ab 26— Sammng "25"
-tid -ing:fwas, qwarlcggg till pafokjande»posidag.-« z —» « ; Hajzamndais , 7 Himmepr . .-"10s. Esther-« .. ». 25
« : - — T . — » . - « .1839 « Hedememask . 3 Sala« YB . . HERR-Eping i 26

.,·« MW
.————.

O

( J 18 Zä— Äsx s- Mc tin-adeer t« « s

Hixdjksxvsslls ’. .« :—-8«Wenersborgsspk . --13 - j«

Kaki-FI- . "9 J.

A. «
, . . i ¬
U «« J,»d,

ist THE M