OCR Output

- tx¬

- Trofa, T. Fu «« —- 4W31k- M. Styx —- · « s» —¬
- « I-» « . - kamerby, Tff F. 6
«UDQUVAUEJ«QKPEZHO « 7 LIUMW, T»;F» . » « xgs
Ulrtcehamm T. F., f «6. sz , « » · z «
ARIEL-T F« — « 8«Ystad, T.»F«;, .8-,¬
Upsala- Ts FO- .« . · Zi« «-,« « · A.
. - · W. ; besz F. -« , z; sz7 E
- Wadstena, T. F-.« « 6 Ynxåh M. Ty-. . , s· .6x;
WAIBSM T FI. s-; Anaset-, THQZIF -· g 8;;
W-a.ßba-cken,- M. TO- - 6 Äs- Tx F« , 5«-k
- WarholmijF.» « » , 3 d , —
WemIcrsborg-, M Tkzx »7- Krebs-O M. Th-. - 6
. - .WCI!MM«O- TF - - 7-Hregrugd, F. sp -» — S¬
« Mikme T Fu - Jsijgstersuny T. F - - 7E
Westeråsx M.YT6. . sz5 Qsth«a1mnasr, F. " Zf
« Bref till« Norrige "asscindas öfwer Strömftad ellersCarlx

---—-:-- ( - :-«:- H-» .

ftzskd , Syst sei-texts «·å desamma ·ts;.ck-napej Ajzre.ß«-Orterf,- «och »upp»¬
bares pgdp-TM Loh Je «S«kg·ll—.-. k-- - - « —· » - «
rVres-t1ll,Rygl-and och kaand charteras påGrtsikhamn —

Yeller Hikkpaijaijdw och Verglas« fdxr dxcm sti säudassöswer

..'t

-- Grislel)2122;-n« «8»«Skill., samt fdv dezn fom gå öfwevHapaksp -¬
- randa 10 -Skill. Lo,det.- « « «« « ¬

Ryfkas ochxFinfksaöfwer Gristekjmjmsshitkömmande Bref,.· «

’ Y ! lösas af Emottägame med. 5 Skiikx,- ychddpfwer Hckparam ,

da med ro Skällisngar Loder. , . « » . ,

Bref tills«och,·ifr.- Dannematjkbetalasmedm Sk. Lodz « .
. Underrättelfer than Longb Post-Ordningeznx:« « ;
- -1-)-Angelä»gn«e thef»sår«sxna1; in specie« recommendkradjx,
och erhåxlessgezxnsp«katte11s.i « « sp . x

Z