OCR Output

Je storise Planetemas Gång och Lysande
:- —«»5«» « Ak 1835.

VII-Jus sdiies ibid akets början och fliit iStenbdikijiis
Är i soder med Stolen-— d. 15 Febr. och oms msidx
d 2ä Aug » « , . ¬

. « Saturn-»so Eigensinnes blcind Jungfruiis stjemor till sintet
H s--;aH-aiet, då hichm xngår blaxid Wägeiisiz i söder om midnatteit
0APr-"y »Hm middageil d- 20 Oct. Bortfkmknzjxes af
k: -Måiien d.«sz13 Äpr. och 27 Aug. .

Jukiter itsan imder «första häxften af äret i Oxens och

Z« j; under den andra i Twillingarnes stieriibildz kommer i söderL
mjd Soxen d. 15 Iitni. s «

Mars genomlopeis Twilliiigarne, Kräftigtf Lekoneh Jung-s
fran, Wägen, S¬
tens stierzioif Kommer i foder oiki midiftastteii d 2 Jan.o ,
s« mxddagstiden den 20 Dec Bortskymiiies anånens d. 6 Apr..

Ver-us är wid årets biZisjan »- on stjema och ipser kla-· —¬
Mst di i-; Febr. Blir Aftonstiernaefter d-.;,5 Oct. - ..

»g» » Wletscuk 1uq sdm äl« längst Dstek frcM SVISU d6 23 Fcbrkj
» : · so Juni, i6 Oct. och längst wester d. Apr» Aug» 24s ,

T- »Noo , börsssi förisa fallet, iskider den mdisika sarsjidem kimnii-··z ¬
fpnas iiågon gåiig vnf afmavna vib· i dek sedmire om morg- [ ;

pioii, ochgä ais ivid åisets utbland Skyr- - ¬