OCR Output

»I. ,

"MMWs-»-«

- X

Träg Was-desto ßdgss stiekpest på sangen-na- fom vers-if jegmit

.- ¬

x

. m ,

· »Mir-«

;-.-.-.1-- s — s-«——- -- ,s-¬

i sbetackas De bestes-er uvvwaraude pokäterna gen-IMka Läth . . Tab en « , -«» «¬
t V , · ,
est-a wirst-ven- och xödtrii pgask i deii unpm, fa act dZ ds- skhr ,» » Tom mwck faststauda FM Träger juwisar i forsia Co« »
das, hwilket fk: r Haltude att den pa1ijc lpta torkkvgu »»:1»:ej»d» , ukmjejs dems Fodeiseåk, spm wid 1834 ärs början örox
« spaden åm skyfflas i dei; rtim den förTr intagisds ar, Herr-Mk Oderkastade utfkrifning ockz i seduqkeCokumpm yet stig«
muktn d, ach del-a fältet Tjenkigt till» Eises-, ekle-. sätt, Erstein q- 7 med IIme ngång de UW okvtxkvkkkgen Bekcktitgadh !
; zwaniig bei-editing, föijande åresh bära anstxngm koru cxieis » Ts g fis U ALTMAle Bewätkugen GLIEDERTH- «» «¬
» pokäfev Rensniicg fordras sälxam emedagf ogtäs ei Vitmerj »O « « »z« » Födde m- me edi- · » »z»
Ist jn mma i enoezj de Fv »als en em tnm tjocki W Nrka « Bade Web » "
ppko g « « g f « f , jjjkid 1834 ärs börjam nnderkfasta- doågskkstf guter af - :
., « j-« de Utfkrifning till Natioiiak Bewä- nedam z
-— » « « ringen. H« . Fu 837 » Witwe-in
« rstaä Claßem Yiigsiktgar af fylldas— " ; ,
.« , » « « « 1813 · " 1838
i « — »F ndxa Claßen, efter fyllda 2i år « xsxg » 1837¬
«· — · · « ,edje Claßety af dem somfyllt 22 är «18u its-Js¬
; - · jerde Claßen, efter fyixda 23 ar isio kxszss
- --. « -,- j. emte Claßen, af 24 ärs äxder . i isogs » x834 ,
. . stid 1835 ärs början, dä de«A fom «- « » « «
» , - « höre till nastsoregåense ärcts Fek!k- « . -.
z · ·i Claß- entledigas fräu Bewä- ¬
" , tiugem sofckxwras Elaßerna på sätt ¬
E« s« »" Icom följer: » s- », «
». « a Ckaßen Ynguttgar af 20 är- I 14 L - THIS H
Y, — « - -»- ;! - - — « F - Udra ElgßeU: Das U zr »"1813s 1838«,.
,- « « - » « « " ": edje Claßkm , af 22 åk ,«1812- »Es-Iz¬
; - — Zerde Ciaßen," « .j· «af 23 ör « 1811 ",-18«7k’«-.
; » » -- - sen-te Stoßen-« as 24 åki «1810 « » 1835
Z »z« »·«-» Och» få widath är ester annat « · »
åz — l—
ä»