OCR Output

kh w- —¬

.—-Hufw::spdäxtdamäkeik- med« denka « ktipnsriFzIr gib igörq imde « «
mellan jmdeuna läs« samt förotjsaka eln Pubhningszderpq som« —¬
-h·i!1dkax hcmse »at"t packa sigj.sp»kring. de späda -«p"okätzrötkerna;f ·

Dis ständen widare tällwäxaj suppkspomma stervgräåplamot - «"

mellaki dem. »Deßa- mäste« medszhandarfbete bortrenfns.-."När ¬

pötätcrxxa andm gången «kupas,.g«öresjdet sä,« att Tot-Dem
ins-IM- »d-«e»t, djnpare satta årdrseh .fkjuteszz helt tättJntfll Man-«

wmak Demta sednare kupjning bör alltid söretagässförr än;

« Mit-TM Wksck kecke-II tkllblomniw soch den zir- weii -fdz»iik«- ssz ·

· Tab-Im en wgg af jorden vbildasji«plcmtrademitchch mini
- dre -tä»ppor- ster,ku-P«ningen«stned"« hack«a.: Osmsnmn Pä äker

Hmkar de stora wanliga ärdrem bör zoxarnasf ok wäsg ja

. Långtx att--dejkxjnxtaspgåj hniar sin fär«a« Ich klxpa mellan sigfz
, Dei will-säga, oket hör hafmaspsme fåsrors bredtn Med häst

Nr THEWHT kupningätj, förusjätjkigast «och.»kZi-kkast. « Mtzllan H»

stätema får awrig -ogräs, synasz forden bör wara som »en
Irädgärdssägxghsp— Potät-käken Lär uödwändig för-,rötterna,«

- Hm deßa Zikokspa erhållaskrafd .de·kför,e!börs disn ej. afstässzsizrw »
lszm frsost är atts befard,- eller när tiden ärzinsje att- npptaga —

"r-site»«rna. Decemofntweckkd sig ldeßa bätkre om blomdxzwks

fna asbrytas. Den afkjkagxmkålen behagnas afktingen gr"ö;n,"Ä «

ellerupphänges denpå -gärde»s.g-Trdkx"rixe a1.t-torka- ach-för¬
wqras tillssdrp åt kom- underkcswkitterussp BJTVE VII-Tisch
— wrrt är dxen mjskkgjswandh —- Potapfkordenbzör ej lenkjre

szkgkagask äu act man -ser fig kunna stutas Sen i.m-1an-sttjäng..

' « ; köld itzträffaw tvszfrusnsa potäterskspäro till Yföga muta- ech.

«.
-K

xutmasäjnart de ·uppkina. Upptagnkngets steh-after .o,m-z«¬
-«ßändighete-rva medsspgde,1hacka, pldg ellcr äsrdeIJJ Och- Cedan ,
pvxäternaj dir-o i-ubergade, upplöjes 1a11d-ek·spå hösteszxu Jtmmje —
de — winterläggas", «höra de . wamxwäl tot-ra, och««görz det »id-emi—äf,¬
swim- godt, »sam: lättarc att? bewarw pmjdkiörut sztt aiduxjsta
-- något.;· Exi- ..-wädrktspwackerk, zwinneQaUt detta lättazstdä de- .
ist-Tigng i hög i---solens brede Dei-Mille der die ffola förzj
warag. Lesunakk dejitiköfwer nattexy bjåka desym gftonen ¬
betäckas mot frosts Om stillfälle ej dir-an .·förtvara«pocätexikg
ikäliare,«1äggas de i-fro·stfria, torka sandgropayspelleki .
bögax,hxvi!ka föer sbetäckas med halm, öch sedqn med så ¬

mycket sjord,, som- fordrasxför att hindraszdem frysa. Ihn-ar¬

· " Je hög bsr ei imwhällck öfujer 8 -tunno«r.; istökEre mängd

, .

xxkttua de käitz

»

Enktzlr feste atk oan potäter på my ford.
Ängs--,« hag- eller b.ack-jord indelasi fängar as I; Ums
bredd medlika stort afstånd sing einellam Säugarne gö- .
f das, antingen wed. jordblandnjng ochs spillpring (kompo·st)- —
euer Medkgddsel af Mist-, fär- eller getter, hwarefter setz-« . »Is¬
terna utkäggas i tre «"ra.der på hwarie säug, "e·n rad midt ujj s
k pch de andres begge äaln frsnjantem Der gödfektillgänz
gen-.ä«r"1kuapp, spochs derföre ej «tillåter -säugarmks Ifwergödk

s- ningjslägges en band full gödfel på hwasrje potätz Härefter «

-k storfskäW mellanstpjckena mellau sänsgarna«, ,och feu- torfs