OCR Output

¬
J »

- ffll foder öf krearnrem

wändas tifl fodring,: same hnru de med·
fördef odfas ·

,«0-¬

- Knappast sinnes nägon allinännare oeh mera omfpckf Mit-.¬
. s« både pä den wäfmäendes och fattfges bordk än potäfer.
De fpara alltfd mycfet af bfödet, och när sädesbrfff hdtar ·
·- med hunger, äro de den fafffges fäfraffe ffllsirkt fä myckef ;
« smer som de fäffan ffä fullkomfigt fef», onf de fföfae wäl. «

Den fom nödgas fefwa af en ringa fordrpmds affaffnfngk

, bdr derföre faga fa, att han, tfll och med f de ffväraste är- ¬
» dä pofäterna gffwa sont mfnff, fffwäf ffdrdae fä mdcket def- ¬
·; .· af, fdtn erfordras för hans hushäll, äfwen i bröd.
fom eft godt är gex deruföfwer, fan med förde f anwändass
Potffferna råa, hackdde eller ffnrf ¬
» nas- eller fofade fonf fiflbfandnfng ffll eff stags fnxfff med ¬
« agmir, ffdfefd, elfer f dälfgaf fedesäy med stföfri heffgdde —
»--sef», äfas begärffgt af fwfnfreafierefn

fönderfföffa pofäfer dlandas med förmän tfll förp åf
dragofaf. Åt freafnr forn ffofa gödas, gffwas pofäfersz
na hellre fokade än räa. »

Hinab-·

En kappe kofade rschv

De öka wäl, fäfom räa, föf- ¬
fet, men ännu mer mjöffen, def) öegagnns derfdre befff » «

. den öfwerU mäftam

sz defessf

— »He haft-e

fädana äf· for och fär, fvnnerfcgentfaffnkngs- ochfantnfngss
ffdem

deßa ffnka dem need mpckjen begärffghef, och fäeen afnöfa fän¬
derna pä dem dä de äxo bela, ffynnerhef om de äro fordfs
ga. Man fföfjer dem derför före fodrftfgen.

la nffodrcfs, fy annars fwartna de, och freafuren fafa dem.

Dst thuder Uka med hästar, btvffkn,fnna11 de blffwftivm ·"

ne, ej wfffa citja dröd, att man fär läsra doffapen äfa pens¬

fer. Sädanf fferfäffast, om man i böxfan påsteör litet falf «
- ist-o kreaturen en gång tillwanda tfff denna föda, äfffa de
Om potcfter i börfan gffwns fffor ·
-— nfefngd, fä freafuren fäft Inagpfägor deraf, enkedan magen
är dwan wid defta foder; defföre ger man dä» ej mer Ein ·

! fappe om dagen äf en fo, ochä stop ät eff- fär. Om 6

—- ffll 8 dagar fan portfonen finånfngom dkas. Med 2· kap¬
( par dfn dagen kan en ko, ffll och med ufan hö, wäf födag,

wen oen ffffgang sinnes, gffwes 4 ; för ett fär är i stop lagomz

«« de måste fjfwäf då hafwa full fiffgäng på Min, elferfären
Deßa ·¬

zef föf, bwfffef foder alltfd gffwes effer pdfätefna.
fwenne mäc, häfften hwardera gångem En fadpe
defätekr är ffff foderfffa ged, fom 4 fnxfrker hö, effer zkapi

Tot af brödeh om derpä är bristz euer-»ban fknpefet pofä

Petäterna hör-a dä, ffkfom ät fwfnem stäras ellei «¬

7 , de
Näd tfll Landkmmmen huku Vorm-er how am » Hackas ff; des for fäfta de sig annars fäft fast f halfen

f

Pdtäterefn .
döra ej fkäras eller fönderstöfas förr än fort innan de sto- .

Men nfe nog härnfedz äfwen fjäffnrne mä· för-·

: · fräffffgf effer denna fordfruft. Haft-an fan fparas och nä¬
»H¬

;
K