OCR Output

,,» « , « »Fa-« W

— -W- , III-s- ¬
, .-.... — -¬

,z» · «-«-»2);S«ädang Brefstjthfwäs Tef utajjikmot qvkttsenQ vch
Fis;stillmgenokands,u.tq«11e-»b,.orgen,- - . »»T

-; Z) När- någon -i jrecommenderadt Bxefxaftander pen-;
« ningar, hör-hatt «pä alla de-ksed«lar., som- tnneh.af:pa-5—de.
?

f 8 34 Åsszs M ar Mdets sz¬

»M¬

"- wär-de-«och«derutö»fwe1;z,ktxnna uppgiftpg nummesrxngh HGB-E «
gj . tt1m, då man wid-forefall«e-n oleskxgmdelfe4 omxseriattmng ¬

.-för de. förkomnes Sedxlarnekanhållen

« « sz » » — s- Betecknar Maxkkjader-« som pästågtätjgre Tauf-daz¬
; -- 41) Den- sin utsfyrdrasan«nans.Bref,Jtppbrvteir vch derj- — « « · «¬

UWJANUARL» -«» ·¬

j "«utur petmingcwellerspekmitmeijdetager:,straff-istsAlllftfwek4 «- ; . « . » . » » «
; « « «-5) Den-— sym« utskär ssnamts pä sPost-C«l)arxtorz1e stxassgss Ak.1pzd«s»xauj«";den-»3ri thdxkstpalst 8 WenärsborgM .- -14
« aaqufamcigeu,, pchf den jsom sen-sama wanakxig supptac- ArwskgKvpmg 9 Jonkvpmgss 14 Westetwikp --." 15
Hex-,ka 20 DaievSitfipkrmvnt tiu wedergckllmng.ss« « - » VorgswM . 3 Lim)es«sb-ergM . 28 sTIstfferäsdu . . to
·«; . »j6) För Press- huiilkaspx wigtuppgåti.ll Ett« o«chs»-"E«-t"tf1er«-z-« « Borässk »»»22 Lommaxpdf » 24 VsnnssnerbpM « . 22
sss dedels Lod, erlägges betaktxingendastzfök Ett- kLsodp samt EVEPLZAWISEFVMZ LUck-le.ks’« « ...17-WTMMIM« — » IS

- sör dem -· af- Tit-äs- och Ett ,fjsrdede1s»lod,- Mark-des endastq - ChrsstmustW - III DchmckftadIII - 29 Amäps . 22 ;

Teig Ergkilziplgtss Z
L wer-z a x - 9
. dreht-ob ". . 211 —¬
««-24 düerfundsz . 8
jäfösthammars . 17 ¬

s för Twå Lod; oth· sä wipare issamma«-förhåxl«ande.— , :
B - 7) Enlxgt KOUAL Mm:ts— NiådTgaIFöwrangsask Den I,3
·; Oktqu 1785;, nzoyererasPystpvvto--’så, atzt est VII-f- som —
wgigkrskfrän »9 xtll "1"2«" Loh-, -—mel«Usive quåsxfök ZJLVDO « " ¬
« - 1 d1t-01fränsp13 txllss IS- Ufsäljdfsst 9 Iddssz «

1 --—»-,—-:- — 17zt1 -·20,-. —-—e- Io- Od»

Degerforßx . « . 10 Ndrkköpings
sDUkedi Ahres —- ZSkiåfde »
Enköpingf. 1423 EVEN-Res-f .
Eises-. .· . A Södekhamm
Hellestad Winka issSöderteljespz

ww»
Don-d

Christinorhcixmst 14 Red. Kaxix Kzsjk

«¬
,
« IN » .« s«««- T «««'.«-» .. A .-«-.s«’«.,s·.:(’« - ) Wo· G« L
; »Hm-! 1«« OR HFX CAN-II « Eff- ««--x’;:.-«ss.«s»i«-.«x-.- HGB ..s¬

»i« 1 —- —»-1-";«2itT«ll-12!ID—-.—-7-i -.- H Tod« . .« — . ·- - f « —
« «1 —«- ——2..5, tilthgksJ s— —- ---« -«12- Ijzd. . s « , Un FEBRUA ku.
« "· — "· 29 tZ « 33" — — "' 13 Tod« As o- a« y. - n 7f o wasc. . j« s Es- »
F I —- -—— s—»3szZ"-txll 36J — — —- 14xsplod. Als-Z » - - d? " göskbn s, , 1-1-(S«’"ara" T- « «- (
- 3 Ell- . 5 , « ryep osg 2 «Q, 1 YIgtUna , . 21
. - :'·· sp· "« 4Z Ia äs- '- — '- Iökgä galklnatgssivvlk Zonggxbf ; MksSiälewadus . . 27 ¬
. -«·?-'·«·"· « . : -«'«7'·-«—·-·- " - ar - on a . -¬
- - ·1- s-—J—" «- 45 ttll148;s«j- E- -— -1—7- lod.-T"- s« CHng « g cka 25 Skam - 18 ,

Smnla BVZI

sLidköpinM . .- TM Slxättäng . E. 12
Weima. -. ¬

Tiden för vinlszenuchtJnde·t aIfsJynkikes thkefszsik till kl; 7s, Linkdpiug 18 Strand 4

Köp"irgg«- . OsSkemiinge .- -. Ax¬
O
b

. « 1
so O, o st o Ov O

. den«-. st¬
JPAHWQDOIU

— för UtrkskesBref till kl. 9 e.-m.., dehwskka efter deuua . » — —
UHU Was f —arkzs—-aqsllsk--s-s- » Ja . ' — Haparaydass Norrtetteskz W Streu näsSams
« «gi sz,«q«w.sz«gs .:.;;...päfplciavd·spostp g 1834 HERR-» Wuchs- 7sz»;z,-,.HS., ·· ,¬