OCR Output

., « l u0" , ««
- Uddewallax M. Th. s «7 W sb

Upsala,- TY Fi «

V

’I « Dis · « - « · V( U « ·
, .;·»,.». »M-» » « » s- « ·¬
.-·.-L, »He» -.,-,« O s« « yx .«—

-.We«rnamo, T; F. sp « 7 öregmud, F
«Westerås,·-M.· Th; , I s. Osthammar, F. «

.-«-1 f
»z;
"·.;-;k
»B¬

O

Tkellebukg, T F - ngxiöx T F
- Wzmm.etfby,cT.s F. «

7

5
—..6.
2 f

- 1 121 F
Ulricxhamns T. F. « s 6 - «¬
umea, TO sFO - · ) . r 8 Akt-ad, T. F.. s

ER
od. «

ÄQ « ' - .
Äbvy TO. Fo « · ·
, « .6 Tor-näh Mfox « » ,
. . ; - — — Anäset,-«T,. F- · - T ¬
Waxholm, Fxs . - « -3 s
Wenn»e-rssborg-,1M. Th. yHrebm M. Th.

Westerwik, TJJF 6 Hstersuity, TZ F. «

.

Brief-All Norrkgesp«a,fsiindas«xöfwer Strömstad eller

O

upphäres »för« hwarxes Lvd · i o- SML

Bref «tjll Ryßland och anldnd chasrteras· päszGrsistes
kaum eller Haparanda«, och betalas fördern som fände-s «¬

ofwev Gristehamnszs Sk-ill., amt«.fs’r Dem som«,gå öfazer
Hapaxanda io.Sktll.·-Lpdg—t. .· .- « — » « ,
—- Ran och Fian ötwer ersikhamn hctkomnzande
VWL tosas af,-«·Enwt"tc3gczrnesmed 5 Skkll.z—och de ofwer
Hapgransda med« 1s0-Sk-xumgar»sodkk. . « . » «

Breftjll ach ifr. Douai-markbetakcjssnc»d..12Sk.-" Los-j- "
» Undckzsrättelserjtgur KdusgL PossOrdmngensrpJ E
-)«Ange1ague Bref far man-in specte recommeudgmdh l

och erhälles genast Qwittens.¬

org end-» m 00020

.vCarlstad-,.allt öfter ä desanuna xecknsade AdrkßsOytey och » «

«
T .- w "" »A« »H- »««·« -. ;- -. .
"’«-Is?,fss’» Li. MU- »-,s» DIE-»Ein ’. -."» «««s « « .

»Spi—

H)
I

« s « «s.’ " .
» « sx s ; · » « .i«
«.s;«;lshssx,«F«HÅ«-FC . » H ·««t.."