OCR Output

. ssI ¬

.-»

.«. .

Z ji¬

UPP.stjgm-1de- FFNsdstigandk genom iD-111rkretsetx. ( Nzedäptts

Heim-Es Kongb Högbet Prinseßan BRARIYOTTÄ ¬
BUGENIA AUGUST-iA AMALIA « ALBER- » "·
YTINAS «FHchsc- den 24 April 1839, » - « des 4 «

! . För Ins-r Kesl se r.

» "7«Blattd.tre Soc- echtch MähförmötkkelferJsom i är« ,
tritt-»Ma, bltr endast en at de sistncimde .ha·r «spnlig. f Den
«bör1ar. den 16 Dec. kl. 4.31- f. m.-, - stutar kl. -7«2«9« och

sttfäckkx sigzk1.6«o«, till g assmåndiametem frän splisndre

. kamen¬

.

.· Tecknens b«em·ärkelfe.» «

-: II «

i- »s¬

IS- Bätvder Söm obHögtidsdagan O Shim-A le Urs- « «

sz nutz. hSatImzus. AIjmjterz DIE-Mars LVenM., TZ Wer-s . «
sp curucsz C Maneu. s;anka1·ke. s) Första -.O.war.·te«ret. O )
FullmanekllerNedam O SxstaQwartereL M Wädu-- «. «

ren. H—.Oxen.-H Zwilling. W Kräftau. k-« Lejynetx ·
J V JUUngMs II Wägen. MS Skorpion. ISkyktem
R »S«tenbocken.«.,gd Wat»t1cmannen. J,Fiskarne..fk.m.sz
· formtddagm e.-m.-efterm:ddagen. kl. kdckam ZMåtfens

-mng till eftcrföljaude och )-Uppsiyttning tillföregäendedags

» «"G.st. Gamla Stvlem Wid.Må:·1c-n.s Ums-s och Nedgång-till¬

«

höra de ukxatote timmarne körmiddageu eller eftermiddqgeth «
alltsom «despsta eftetelleyfore F. n:i.dd. ·z « - , — s

d

. -.
- S¬
.,

If.
,