OCR Output

«¬
se
— Ä.
IF
I,

« --Lmkepmg

Tornp
Tk
« f UlmckhchfAe

Dis-«
ChomTadV Jdeu 2O vaak asWe ». . Mitkne¬

ZOr dstena O O 7Y·stadk Z — «
SabsVT«,-I- ; I äcstekkasck ERST
shsi segisxs ««« W - .-·
7 Willköl . · -. .
XWmmrexbyV .¬

I- ·- « usti NQVEMBEF

Taf lska st den 29IJMFDPIUS «" » « z« ena . ; «
cdrxstdala(kr M ) 3 Kpngsbw HEan··« WalFemarswtk

9 köbings U.
Ihrs-LIMIon 25 Nordmalipgk

Jugatorp ...1Soderköping .«
« « Un DECEMBEIFL »

Hsck « O .

sWrigstadk .

k j- -.Hll;ngsa5s1rs dejj 14Löfäjlgkk KMkstsf
IT » »IBackebv ¬

.14derrws Gäsgm
V -. 6" waregar
ZNTN)E: 7vayss.
HahnftadR » .« , ZngakTZla
Handwan . :- - isåmaV »¬
. 2O Skasra .

.O"« O · »O

«"s;L-ule仫. v
; « « « «"..«...---«-- «

¬

ZOstevbymo . . »
18 pijehult s.

so Sosfwrtvdorg . «

LsWaxbergt : ;

Om angelagenheten Ier FDandsorterna att
hafwa examinerade Barnmorskor «
och vm sattet att erhal 2a em. «

Naturens Imattnmg a«·.r sä wis- att- det· äfwe.1 för qwirv

snaw likafom kör de oskaliga djurem wkßerligea kan lyckas —¬
att födg man wetenskapligt brirade Men äfwen för- djusj
Mk gär förloßaingen ei sällatj olyckligt: och szqweiinan ät¬

» einuu wida irrer an de blottställd för olyckors wid barnsbdrd,

·-i» samma män hennes kroppsbyggnad ar singe-e och mer «
iammansatt, samt hermes lefuadssatt afwikande frän natü-; »
uns enkelhet. Deßutom mäste qwmnan, till fdtie af Ska¬

· pareus strassdonh allrjd föda med plager samt är der¬

före i barnssnöden alltLd i behof af cmdring och tröst. — F
Att göxa forloßmnqen så litet plägfam för qwmjjan sbm

T-· T möjligt- och att afwarja all dlyckw så Wäka q’«"mme« «

för fostret, är barmnorikanv älijgande Kmmiga bärn- ,

merskdr äw derföre af stor zidtta i samkiället. De kmma ¬
scke allenast alltid lijkdra darnaföderskaus plägorz utan äs¬
wen ofta asboja faror, som eljest jkolat owrlkorlrgen kosta

.- «-«4,;»