OCR Output

»-., M« --«.—«..-.»« C» )
F- «««-—J'— » z-« —-.-. »

· Essai-XVij --««-,- .,. .

. Detta är- 183» hälles före weis-a des 5833.d1e äfan
Werldeus Skapelse och är i Ssol -Cirkel-1t, ekIer Söetdags¬
mkdnngem det 20:de. Sö(1dags-Bokstafwet1 är B,« och
Fast- Fullmänen inträssar deu 28 Mars. . - ¬

» - - Detsamma är ockifrån i«
« Haus Maja Konuug CARL xlv JOEANS Eis-·

« z I; »k¬
Di«

deme, den 26 Jan ists-» -- « dets67

Deß uppskigaude pä Thronem den 5 Fehk. . ,

,- Ich Kröning den n aji 1818, -- - det 13
» fvHeut-«ngMasctDroitningE·U(-’kE1NHABEKNHARi . «

- DINA DESIDERIAS Födelse- d. 8Nov.1781, det 50

« Des Bilägeh den 16 Aug 1798, - . - det; Iz¬

« « Kröning den 21 Aug 1829, -· - det· I¬

. Hans chng Höghei stromPrinsen och Hertigen
« - af Södermanland JOSEPH FRANS OSCARS ·

· Födcljcy deu 4 Jukij 1799, - des-II

Hemxess Konst. Höghet KronsPnnseßan JO¬
sEPHINA MAXIMILIANA EUGENIAS
FZDCIZZI »den 14 Mass- 18()7,- - - » -- «

, Deß YOU-öster- deu 19 Junii 18237 -«

Hans Koäcql Höghe-ir Ars- Prinsetk Hertig CARL ¬
· LUDVIG BUGENES af Skånje Födeisey den

" 3 Maji 1826, — ¬

Hans Kongl noththPrmsen Hertig FRANsx

» GUSTAF OSCARS as Uplcmd Fädelsey den¬

- « . IS Jiusii 1827 - ¬

» Hans KongL Esöghet Ars- Priner Hektkg OSCAR
FREDKRH s at Esteng thkgnd Födelse, den 21
III LULQJ H

Hennes Kottgk Höghet Prinseßan CHARLOTTA
EUGENI A AUGUSTA AMALlA ALBER-?
TINÄV Fsödcl se,dcn 24 April 183«0, » I» .¬

JEA¬

dct 24 ·
der s

,Z)«-:HX DA- XMAÆ

JM
»He-ä- 0-«--»- ».»......«..,, »¬
DMMIÆHJ JMMIAÄNTV Als-f¬

MJJMÆØØJHXA --,,,, EMÄWJ - ; ·:-.;
J- J W sz

-"""- ":7—J

det 5
dort-A X
dleszi U¬

detj .

; JMØUMMØO jjk THE-X yy «
Wiss- YVJXØO MJ «.«
W B- » W«—«-J JUT

wxz: Ws L; MLH

»Es-»M¬

. Ex.

MA- Js- D- Z.-,:JJ;;»:..»
Max-C- ZEIT-,- JLZOZ H» w »»»»,--J
,- s-; »- »»,»»-«,

DE -»- LA¬