OCR Output

spkw
««.4«. V U ¬
J

«·«-s y¬

:«« »I»

h-«»

· . Underrättetser tttur KongL Post- Ordmngarue.
k) Angelägne Bref fåe man in fpecie recommeuderas
des-· vsch erhälles genast Amttence ¬

2) Sädane Beef utgifwas ej titan emajg qidittence- ochT

Y» ttll ingen okänd utan bergen,

- -«,

H Messer ifeän 9 till 12 Lod- inclusive afgär förs Lodt

ningary bör han pä alla de Sedlcm sonf imxehafwas

JRdeväxde och dekntöfwer- kunnte uppgkfwa nummer mit-—
-datum?- dä han Ide fötefalleis olyckghändelfe om ärfätt-,

nixtg för de fdrkeume Sedlame agyällein - —
4«) Den-, sotn—tit·fotdrar annarg Bres- nppbryter dch der¬
Hutur penxtingar eller paningewäede tager-sraffastill,1ifwet.

Den- som tztskär namn pki Post- Chåxtorne; straf-·

fes alfwarsanmgeny och den som en fäd n zvattattig app¬
cker- fär 20 Daler Ska fmet till weder geschäng

6) Ettligt Kongl Meiste Nädiga Forordning etf degx 173 s «

Octdsber 178325, modereras Post- -porto- så att etc Bre-f,- Tom

tdito ifrätx 13 till IS, affändes fdx 9 lade

,;,-: .-s-:-17nkk20, -»··«—Io ,
l —«-—«· » —s«25 UE 28,«·» —«- «...- —»12 sod» »¬
«-«-«I«·'»-« —— 29 tillsz 32«-- —- «- ·.- 13 lod. »« sz
-I’.·-··«·'««·z «- 33 LM Zsy ·-—»«"»»--»·· -«--1«41spd.· s»
1·««-««—· «- — 37 tm 40-«« ·-«-· «-4.- —- 15 lsod.»- « - .
7··— —?··"41k11744-spk-· ««-.-»-,-·16.kod.»- »- -.

I ’s-k-F-—·-- 45 fia Äs, .«-- — 17 lod. —

Tidefe föe mlemnakedet af Itseikes Beei, ar till ice-« «
for tltrikes icll m,·; de ihwixkiteftex denita tjdmgcfwas
Mariiggsa xill paföljande postdam . .« 83

I »O. -»—.

k—-—-¬

— q¬

- —

s Beteckngr Merknadek, fom pästa längre ätt et: dag.

Uti« IANUARI
sWenersborgD

ZZOÅLZ TM ajeksnedxeexszspf

3) När trägon i recommenderadt Bisef affändex pen-» «

,«s.

¬

woewk .

:»:««:« — »

Arwt glatte-I d. 29 Hudikvwalls ; ges
Arwi a Köping RLHDUFBPMSI .137Wcsterwik"« ".
Borgsjös .« « . i- sdemnetsrydR . åssWesterässs , .¬
sp Betas« » WLpckfeleX ;. .;15«kamerby3sj.
k BredgärdkStröms arixcrstajdwe . LWå mdalenW .- s«
« ChristincszhattmM 13 Z)?ed..572(,1ltx.5s?stIIe s· :måls--. - . W »
- Degetforßask sp« «Norrköpmg-I .- THAer kprkoplatsts s ·
. » ufwed i re H;Sköfd·e «·. ,.··—27:5wer-Kalth «»
EUEDZPEUZM « . t Sollefteåall -. LSHrebeoss f. . ,21
» k-, Ge ·..k .« » ;. SäefSoderhamnP . .1« Osternde .
Hecektgd Sodertettess . 12 Hfthammars . zsz
· Uti FEBRUAHI « -. «·«
.« Arbegad den sHofwaQ « «- . ieSaiasI .1-.·»:-, 42
Arieptetth ««.. « sHörb M. . . toijgtmmII ; -. »¬
Caktnaris . « ZKengelf -. .19:-Ska"«ra . .x.«-»17—¬
Carl ad- .- . -10Kongsdacka-8 . «25·Ske1mmge , »H.
Ehr-i zanftadkk . - ERijng zss -«27"Slättäng . -«-,, »O ¬
Eksiösss , «. - 9Lidkö eng-· s. 23 rand.-· t« 4 .¬
· L Samxa Bzm -.c·wwbergs- 2Strengnäs
- Grenna . . FLmkdping . «»»».H Saxutingse -.
Hapdrattdatt . · Meerwer . . Säthers -- «
Hedseåtåorats .- 2NonneprB. « öderköpmgss
1 s - ;