OCR Output

— — ¬

äudrmgem der I9-:de. SömagseBokstafwen
Msk Fullmsnrn mkraffar deu Z April.

- Hans Maj: t Kommg EIka xlv JOHÄNS Fö¬
delsDcf den· 26 JaIIz I764jk - ¬
; « Deß uppstigasnde pa T ipnem desi« 5 Febk
«V.ch KWUMFI den 11:aji«18I8; ’- ·

« ·—- Heunes Maj-:t Drotming EITGENIA BERLI¬

· 7 . 4TRDINA DESIDERIAS Fodelse, dte 8N0«v
I« J « ¬

Des Btiägery den IS Äug«

Hennes Kpngl scFhet Kron Prinseßan JO¬
BEIDE EIN TA» M4 MILIANA EUOENIAS
Fädelsky dLU Les Mars Ison s -« sz- ·

Dkß VIII-g Hcky den xg Junii Is2TZ"- ¬

Haus DKOU l¬

LU EUGLNBS as Skåne Fodelie- den
HZYI 17265 r « s H FRANS
Jan on e Ar« rij erti

Gussk II Es »V- « g
« Hts Jåmu Isäy -Afs H oscÄR
ans ongl W Priner ertig
FRED RICS as Hstekgorhland Fodelfek del-I 21
Jan stgk -» »»-«-«sp-Y -«.4 « «’«»»«-«; « -«z.sp

« " Den-a är- xsåpz hätt-es färe wara des 5«832:dra xfrh

Werldens Skapelse och är i: Sol-CIrkeln,elle3SYtI-a

Der famma ar ock isrän «

«« .---«Hcms Kougl Höghrt KronePrmsen JOSEPH«
« s« Ns OSCÄRS Isdelstty den PJIIHI 1799, i

Ars- Prinfeji HerttgcARL ¬

ARE-o ajs Upiand Fodelsey den -.

-- JOH- EHA Di- --.:......-.., Hase-;¬

« IXWVJIJEX »wer-Y- MAHJ XI-f
yet W- «- »k-« TÄNZER-Myl- ———-7 , 6
die-:- k» »W-» Z- »i-;--z- .-—-—-, «- T.
Y- - A«-4,M»«- JUN-W-Vm-:-e-J , oäz
des XIV-Q- «--7-XJ«M«-» «-«-;-« F V ;
det- , "- « kij
: MxxwxckMsJ M »L; M«««-««"7 « s cy I
Ve! i ÆøsPÅOWV - kfwzitzx --——-—«-«- — « « J-« TO
w Text-ZE- ,)Ø-7--w- - - « - Ew- J
, - M-»-7«- MAY-H ZEIT T
dek« .- H z M » »Es IS' L
der f EVEN-J- · «

? wert- ;- »Es-DE !--2s-Mm,«7-J-j-Y-» XII¬

X
jÆyJUJJUJN LM -szi- --:JL
HMJZ » Lief-»z- -.·Z-»--Z« W-»

JZO ¬