OCR Output

«» ket hård, sä- gifwes 2 lod dubbelsalr och I lod s»«a»lpeter»i·vl

kan ej Iigga länge, bgoneii iutstäende och blodspiängdez
då är en site-Ei aderlcitning alltid påkallad, och astadkommek »

II Ists-M kamphers —- Äio krafterne icke betydligen med- ¬

III m- sä omwäxlas med N: o 1 och 2. Till ombyte kan·

· ofta en ofbrwciiiitad fbrbåttring. Fö rbfeigt gifwes 2 lod sal- » me »Hm fdkp ,N; o s. Tag Pilbaxkspulwei (pukw.·

pecek (N1tkas kallcUEO Vch I Tod dubbclfalt (sulphuf"

. kalicum)-. Dä andedrågtep är mycket swäk,- febern stark oth,

.« Nacken har sin wanliga consistence, är deremottråcken mpc- ;
Eis-«¬

Om febern är mycket swar sä bbr denna das-is giswas hwane
stimma Hela dygnet igenom, annars blotx hwar tredje tuan ·"

Denua behandling bbr åga rum i siukdomens bbrianz
sziiken så snart kraftlbshet och utsot böria wisa sig afbiytes ,j»
. den« Este-r denna tid gifwes söliande medelt - - «

N o i Tag pulwer af Kalmiisrot, Angelikerot lika z
heim-, pulwer af Arnica- blommor hålften mot hwardera

as de fbregående, samt terpentin hälften indt Arnica. . »

N: p 2 Tag pulwer af Valerianaror, och Genriam
Twå lod

rot lika dejaiz samt af kroßade enbar dubbekt.

.· as deßa pulwer gbras till mos med mjbloch warten dch den¬
na dosis ingifwes hwarannan, eller hwar tredje timma. «

"".«

Är diuret inspcket swagt, sä brukas endast af NO c
med tillsats af ett matskedsbxad urspädd swafwelsym och

« IIkti MUTTS pentsndtæ) 2 delar, pulwcr af Chainomills¬

jchmmor 1del, samt Tjära-, sa mkjeket som fordras för attzs
Oäraf bilda mos.—--—-s· As alla medicaments-former är mos
Den tienligaste, emedan pulweis biåser bort och Avtande saker¬
Iomma lätt i luftstsrupen, sårdeles dä djuret lider af bebst-·¬

"Mikdoiii. ,

3 eller 4 gånger dm dageii gifwes diuret klpstir, hwar¬
im brnkas på en kanna watten en liteu matsked concerni- «

trerad swafwelsyra

Fdr att asieda frän lungorne, sättes,-pä nedra delsetsi af» - · ¬

dct ställe der täckesgjorden ligger- fpansk fluga af-ett qwar¬
ters längd och bredd. Pä nämde stålle afklippes härei tätt

intill hadeti och derpä strybes fbljande salwa. Spaiisk sing- «¬
pulwer och Euphorbii kådaj .- uns, terpemin eller pig¬
m sä myeket som fordras för ait gbra falwa. « ·

Inandning af ängdr tillredes flere gånger om dageu, .
pä delt sätt, att hdfrd,kokadt med wattem lågges i en tor-« —¬
nist, hwilken hålles under näsan pä häsien sedan han blisf

— m--·-...... W ,..,».