OCR Output

El«

« Underrättelser umr KongL Psost Orduingarne.

IyAngemgne Vref fär Man in eeie recommender ¬
Des vch erhälles genast Qvittence. xsp a »Es

till in en

Umsat¬

- R:d.wärde och derutö
« datumk dä han wid

rian Er deh fdrk omne S
-- utnr penni

fas )alf arsamlk en o den om en dan wan
lrtäck ckfevfg DS ! ch is sg TIko

Oxz lerrligt Kongls Majxts Nädiga F rorduinga

n- ckger ifr

« for
» » s qwarfigga tm psfd dljande po stdag. ¬

2) Sä dane Bref utg fwas ei man emot qwittenm och
okänd utan orgesn.

Z) ckbr n» ågon i reeommenderadt Bref afsänder pens¬
bör han pä alla de Sedlar- som innehafwa s «

Pvery kunna upp ifwa krummer- ochs .-»»s»s

örefallen olpcksh ndelse om est-sätt¬
edlarne anhäller. -« Es
som ustfordrar annars Bres- uppbryter och der- ,
pgar eller enningewärde ragery strassas ti ll lifwet. E
Den- sozu n är namxn pä Chartdrney straf-«s":if;

um«
afdeii 13

sit-ZW- mod ereras Post-porto- sä att ert Brei, sdm —«
n 9 till 12Lod d- inclusive afgå rförs Lod¬

i dkto ifrä n- 13 till 16-wiafs ndes fdr IMME. ¬
! —- —- -- 17 till 2o, ·-- to kod « · E

cny

är 20 DakerS Silsznt till weder älkniiig.

. t———21t1ll24-—«-.·«j--Itlod. » «"-«s«««s«
rt —- -· —- 25 till 28- --- —- ---- 12 cpdz «

- i —- — .—— 29 till ZU —- —, ----131vd.f
-———Hwæx——«««ww-Jx

I —- — — 37 All 4o- — —« --s 15 lods · j¬
1;---«--»-·41t·ill44 —"«-sp--Islod.sp·«
I --- — ——- 45 till 48- .-· — —- 1.·7 lod. ¬
Adern fdr inlemimndet af Jurikes Bres, ar till kl. 73

Utri kes till e. m.; de sthwilka efter denna kedmgcfwar

1829. s

Ei .

Mwikadeing d.2« 9HudikswallL
ojgsjök. . Jönköpingf
ot sssp «. .. 22 Lommarde
redg årds By 3L pckseleV -.«
lrinanstadsQ 3·0 ««,s.,)iariæstadL

E

rgerf forsz « . «
u wed i Ähres

Es«

« Betecknar Marknader- som påstå lärrgre äu en M
,UNJANUAB1 «

Ein-d ingL
Ge eBe . .

De estad .«

A

rbogaL

Carlstadask
Eksj ds- «

Gamla BrEr «

Gram-g

Zap parandak sz "
edemoraL

1829

,.

.

O

. den
Ealmarss ; «

O

«
0
Os·
o
.
O

d
.
f
O
O

ris incr ananEe 13 Neb. Calixt »K:st.Æ ,
h BNmsrköpinä X . 22 fwer-Ka1isc·«s · -9:.

sp-?

ex x N

WenerrlzorgEi II ,
We erwtkk . 13
27 WeieräsL « .- »U.
: Wimmerbrss . TM

3 ZWärüdaletszk

sZSköfde . .. 27 rrsbroEh . 29
130 Sollefteåsk « «. .2» ers-undEk . -8«»«
23Söderhamnå . Eis-Es Okhanrsier-. 1-5·
sSöderteljeIlk . 14 . «
msFEBRUARI »R
öHofan ELmdesbergI ..· z¬
·3 HudikswaklL . s Norrteljes . . -2H"
10 HkorbyL X. . chonnepr d
to Kvngsbsackaas . ·E2,4Sa«laZEL . . . «-.» »Es
«»6Kdngel-f . .« tsSigtmmEI . .-»»«1sd
« ».Kd;ping«· . .»" 26 SjälewaM . ·«25
·««7 EdkdpingM . no Skara . IT¬
3 Lknkdpiith» . 20 Skermiime . es