OCR Output

« T. "·

siO r »st« r «
» Weäerwrh - F,.. 6 —¬
, , Tierpy p, Ovid Tod 3 - Westerä s, M ITDO » 3 - ·
Torghällm M T F. 4I— Weriö- T; F. · 7 —
« Falles-orng ;-«F. 7 6 Wij k- M. » -- 5 —
Trosa,T 3 —- memerbyy T. F. 6 ¬
UF « WITHpr T · · .· U· 6 «
- Uddewallzy M. Th. 7 6 Y «
Ulricehainm F. 6 — Ystad- T- F. « 7 6
UmeäI M. Th 6 A. » s
upsaka, Y» Th. Il— Ämpr Yå Th. , s« —¬
Wadstena- T. F. 5.— ÅZIT THE s» " » 4s ¬
Warber g-M Th. 7 6 « d ·
« Waruäss M Th. . 6 -·« örebw M Th. 5 —
· Warholm-—F 2 — J «S«regumd,- Th -- -—4
s · Wenersborg-M Th· I 7 «—I Ostersuuw M Th. «
« Wernamo- F. IJ —I Osts)atnt"1mr-Tl). I 4I6 I

Bref » Norrige afsandas ofwer erömfIaD ellcr
Carlstad,«j"akcst cs ter .·a desamma tecknade Adreß- Orten,
och uppbsiress för hwarje Lod koSk ill Sp seic.

Brcf till Ryßlsand och Finlanp charteras »Ich »xi·si e¬
hamn ejller Haparanda, ockI beratan fdr dem oms sandas
dfwcr Gjistehamn 6 ß. o öfwer Hapaxanda o Sk 6 r: st is.

Ryika vch Finik a fiver Grisiehamn hitkoUnnam

Haparaxrda mcd 9 Skill 6 r st Loder.

Hambmg med 1 R: dr Vero.
Ofwer Ystad odI Greifswaxd Ined 34 ß2

I
!
..

de Bres, lösas af Emotragarxie med 3 Skill , och de öfwcr sz «
Ber till ntrikes orter bexalas öfwer Hemngbr och »