OCR Output

sp» H
II

I

« PUUCESHDW GZUDZQch Lpfanbksp Är »Y«1·829.".s·sf

s» z
i
W

- s--l"-J«i—axptisfz sömsztäki söde,rx-n«1-deggeu»".»d.22« Jau; och ,
« -mrdnatten den«27,j»Iuszl.·, spuqu —1)e—l»a Sitz-en Stknbockcu. « «
vissxtziisssqs kkridexY akwcsterlfråu Jasix«.s4ius«ng., och i
" « .»»»flntetdas -Dek.,men locgenfxnnes beständigtemom Zwillmgaw -,.:.-.-.

nas och Krjåftans stjcrnb·ilder.s —- Är t,-sod»er maximum d.

Jupiter ttpspsdfe8»»hl«a11d Skorpions ·st»fe-rn-or. -—- Äx i H
fhder d.,1 Jun. wtd midnatten och den 18 Dec. om und- Js
-«-Dagen.- - « - s« . Y« ,.«-- « -.
— H Mdks ingäv i» bdrjän »af Jan-« blasnd stiernorna utj Fiks
» Mannes constellationx Wid« stutetsaf Febrzsphinner hsan tr,ll·- ¬
Wådtjjrem ych uppehällsevssig der-« under Mart-. »m«ånad.,xs—
Frän Ap«r-.ztt«ll· Nov«genomlöper«»ihanO»ren:,..»·T7will.ingarne, .
Ky·«i,tg1I-,- Le1 nekrjsoch-«J1mgfru·ns"samt·jchr wW äretststut is
Dr. I«.söder3.d.-,x9--Ail(g.. M-tdd.ach3- « . ,

M

·«
w
» .
lf »
1 « t«
»
l
s
»

V

r « Br- sÅML
E

’ L Wuns- «it,)1ser; änmr fäsdmmyrgdnstjerua i Jan-. och Gehn-. »T(
" meänade,r-.-,s och",-blies-en;klarxsafstvn·stjerngxwidzs åretss stut.- . 3
» ."Mdkczu.:riüs,sär-längst-öfter·,från«solen-d1.«.1·3-·Febr« to- H
Jusnz,«--7----O’ct«s;.-,:kech, längst weiterde 25 M.arits.s,«255 Jul.,-- Iz¬

·s 13 Vovx,--.säxzatt·sehani bör kiö.rra;fallet«, under-den« mörqu

sårsttdesn«--,kunnai Upptåckas nägonigäfng som. aftnarnaxpochsz ;;.j

« schi «Lexd4z1.ar«eiom; morgnarna«.., . » - . ; -- .

,W·s(