OCR Output

smma

20.

k
m *

emedan
a ”ählb:de Johan Brun;eitHöjer
z vice 1 ans iscalen Stads Notfien Gabr äu den 3 i
Samma dag, anförde ns Högling igenom tädes Jonas Fors—?*tr "rtäckning
n wällärde Jona..d ren dersammans n skriftelig f? it
Cappellane & stad och utrijda ice landsFiscalen e n skola sig tllldragl
i från Luhl: låtit tillställa vi här uti lappmarc%e Briksson uti PoerJaur
denna måna lagstridigheter Somkal Nybyggiaren Pa?.nssällnighi t¥ ?ar &
öfwer någre af ocmförnäler ?effiat oloflig bränner:tälla Ritimex io förberor_
och 3 § d?fd efter sunan forft underlåta att låta äe i fal han skulI?
ar 1735 tl;iscalen icke kunna is derirwer farklara;e at ‘han med de? Plicht
vice.Ln;iiksson til Rätté atlzndsFiscalens péstaegar;ér. I det öfrige
de ?ar brottslig, är VIceh Kongl. FÖrOrdn%ngenm hans l agliga Otwertygéz¬
P o oz äggias, som lag oc saken angifwl?’ * iksson förhördes o?h C
måtte belaillanen Hogling, Somwid handen. Fär Er än, såssom å kyrklop}at¬
larer Cappnforderlige Wittn?? 4t Atskillige lapp:iz;dlara ut Pemtis sja
de hafwath uplåtit brénneWI?Z kyrkian emot matpecappellanen Högling at
gick ét llmogens wistande wi rE&wirck anfSrandes o intet tilfälle at kunna
28 enstundar sah # att påminna, Ransak—
sin gi;:gen fingo brennez;igs;endomb Waiezzlverades° han &p
o? A% a them uti therés ä&ndes » Hwar efter kjaur tillstås ?et a?. * si
porhP= lastes o ch Wld% iksson ifran Pur Jn aflåtit brännewi jn S2
t eeea Nybyggaren Partffi Atskillige 1ap£:a£unnat siija at h
i dess huus å iksson ic s detta hans
1735 hemmi uz:hd;råwärck ?Ch PiilEZ;:z nödtorft, wizzni: ock härjämte
Renshundz ;enare wara behOfFil at uhrsachtas, Sozwaror uplatit, hwar;
het denn så wyoket mindrf ti ijn och. det em?t Tal hinder för Prästerskapet
hålland? fatzeen hatt bra?new-lldraga ock jåm?ahk rkian komma tillstädes
© ;: kyn_(loz oskick kunde sig ;;örare, då the wid --yst nu beläggias sj
icke ring få underwisa sine icke han med någon ?ap den 12 october 1617
att kunnZs Christendomb, om ; Handehls ordinantlenine grannar n
OA i Zh:zh emedan ut& 7 fara;ået boo, at mpkiöp';;1 Z'iishögt berörde
al ts förbudit then å. ty 4 förnågo af 17-11 sine 40 mkr Srmt
warderoch them förytra; ar Eriksson saker ti dt dess o
waror r Rätten honom Pa sedan Nemnden ho:. len wählbet:de
förklarasolution afkunnad?: ledes vice Lands.lsc anfifwande och
Dennes::ma dag, anmälte l;äilärde Jonas Hög;lZåZjaur, som å
i follje af Cappéllaze;:lls Nillsson ifrigltabrännewijn,
1 i at nybygglure killige tijder för
pasto de tikd på åts. igt widgå det ham på den namn.,
närWara? plicht beläggias. mände frijwilllgf wewijn til åtskill;
mätigoä: som Nills Nilizzzz uti dess huus bränn
så aflåti
gifna tijden,

pp\
or en 1 undar 0

a hwilka Rens

shundar och gråwarck,

mot matwar h

ändare, e R C

1& c}

ffire_

E€enonm

le;

ågra hangda
Ordinantie
S böter.
rd ifrån 5
Johan Bru
ther hOos
r 1735 0 ch tin
måtte me d lag lik_

xd
n