OCR Output

AT

Tingsprotokoll Enontekis den 24—29 januari 1735.
13 :0
Och aldenstund Anund Andersson Pilto befans af starka drycker

så wara öfwerlastader enär föregående sak afhandlades at samtelige

Rättens ledamöter sådant ögonskienligen förmärkia kunde,hwilket han

sielf icke heller nekade till: Ty som det intygades wara första gån—

gen, blef omrörde Anund Andersson Pilto enligt Kongl:e May:ts förord—

ning emot Swalg och dryckenskap den 2 $. af år 1733 den 17 Aprilis

pelagd med 5 d:r S:mtz böter,hwilka Rätten såssom angifware och sak—

sökare i detta målet tilfalla likmätigt 9 $. af högst förmälte Kongl:e
‘ förordningen som honom tilbörligen företålkat blef,hwarpå han och

strax penningar erlade och der på afträdde.

pPomkbok,Norrbottens län nr 18. RA.